Du er her

Drosjetilbudet i distriktene ikke vesentlig svekket

Overføring av ansvar for pasienttransporten til helseforetakene i 2004 har ikke ført til vesentlig bortfall av drosjetilbud i distriktene viser en ny rapport fra TØI.

I distriktskommuner utgjør pasienttransporten en stor andel av drosjeeiernes inntektsgrunnlag. Dette betyr at løyvehaverne ofte er avhengige av pasienttransporten for å kunne ha drosje som hovederverv og opprettholde kjøreplikten.

I 2004 ble ansvaret for pasienttransporten overført til helseforetakene, samtidig som pasienttransporten er blitt anbudsutsatt. Har dette medført at drosjenæringen i distriktene har mistet inntektsgrunnlaget i et slikt omfang at det har ført til bortfall av eller vesentlig svekket tilbud?

TØIs rapport viser at det overordnede bildet er at drosjetilbudet i distriktene er stabilt og godt. Det har vært en sterk vekst i omsetningen i drosjemarkedet de siste ti årene, både i byer, bynære områder og distriktene. I distriktskommunene er det særlig pasienttransporten som har økt i verdi, om enn med en utflating etter 2004.

Rapporten viser imidlertid også at det i enkelte fylker og enkelte distrikter er vanskelig å få besatt ledige løyver.
I 2009 var det 41 kommuner som hadde to eller færre løyver i kommunen. Disse kommunene er fordelt på 14 av landets fylker.

Fire kommuner har ikke noe drosjetilbud i det hele tatt, men her er det etablert alternative tilbud.
Seks av de 41 kommunene har opplevd en betydelig reduksjon i antallet løyver fra 2004 til 2009, men kun i tre tilfeller kan dette kobles til tap av anbud på pasienttransporten. I to av tilfellene var det til fordel for turvogn, og i ett tilfelle til fordel for annen drosjeoperatør.

Hovedbildet er at drosjenæringen i distriktene ikke i vesentlig grad har møtt konkurranse fra andre aktører på anbud for pasienttransporten. Samtidig viser undersøkelsen at i de tilfeller drosjenæringen i distriktene har tapt anbudene til turbiloperatørene, kan dette medføre vesentlig svekket drosjetilbud. Det er derfor en motsetning mellom måten distriktspolitiske hensyn søkes ivaretatt gjennom behovsprøving av løyver og kjøreplikt og måten konkurransepolitiske hensyn søkes ivaretatt gjennom anbud innen pasienttransporten.
 

Rapport:
Drosjetilbudet i distriktene etter omleggingen av pasienttransporten i 2004. TØI-rapport 1086/2010.
Av Oddgeir Osland, Jørgen Aarhaug og Frode Longva.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger