Du er her

RVU 2013/2014: Fakta om nordmenn på farta

Vi sykler litt mer enn tidligere og har fått et bedre kollektivtilbud. Samtidig har bilbruken økt, bortsett fra på lange reiser – da velger vi fly. TØI presenterer hovedfunnene i den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/2014.

Nedenfor finner du en oversikt over hovedfunnene for ulike tema med lenke til de enkelte faktaarkene. Du kan også laste ned et hefte med alle faktaarkene her.

Her finner du hovedrapporten Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14 – nøkkelrapport.

Reiser til fots

Etter en periode med vekst i reiser til fots, har både andelen reiser til fots av daglige reiser og andelen personer som går til fots sunket noe. Til gjengjeld er reisene til fots noe lenger enn tidligere. Kvinner, unge, eldre, byfolk og de med lav inntekt foretar flest reiser til fots. Vi går mest på korte reiser. 79 prosent av reisene som er under 500 meter forgår fots. Les mer i faktaark

Sykkelreiser

Generelt sett har andelen sykkelreiser av alle reiser holdt seg mer eller mindre stabil, men det er en tendens til at folk sykler lenger enn tidligere. Blant de fire største byene er sykkelandelen høyest i Stavanger og Trondheim. Unge (13–17 år) sykler klart mer enn resten av befolkningen, og unge menn sykler mer enn unge kvinner. De som tjener minst og mest, sykler mer enn resten av befolkningen. Sykkelandelen er størst på reiser til/fra skole, arbeid og fritidsreiser, inkludert turer hvor formålet er å sykle seg en tur. Les mer i faktaark

Kollektivreiser

Bruken av kollektivtransport har økt. Det er først og fremst på reiser over fire kilometer, på reiser til/fra skole og i hverdagen at kollektivtransport blir benyttet. Unge og kvinner reiser mest kollektivt. Kollektivbruken varierer med kvaliteten på kollektivtilbudet og med tilgang til bil. Oslo har det beste kollektivtilbudet og en betydelig høyere andel kollektivreiser enn resten av landet. Les mer i faktaark

Bilhold og bilbruk

9 av ti nordmenn bor i en husholdning med tilgang til bil. De siste 30 årene har det blitt en million flere personbiler i Norge. Hele 45% bor i en husholdning med tilgang på mer enn én bil. Menn har bedre tilgang på bil enn kvinner, og de kjører rundt 1,3 mil mer om dagen. Gjennomsnittlig daglig reiselengde som bilfører er minst i de store byene og lengst i omlandet til Trondheim, Bergen og Stavanger. Les mer i faktaark

Arbeidsreiser

Arbeidsreisene er de reisene som har størst betydning for hvilken kapasitet som er nødvendig både i kollektivtransporten og på veg, særlig i de store byområdene. Fra 1985, da de nasjonale reisevaneundersøkelsene startet, og fram til 2013/14, har arbeidsreisenes lengde økt fra ca 10,5 km til 16,3 km. Bil er fremdeles den vanligste reisemåten på arbeidsreiser, men kollektivandelen er relativt høy i de større byene, og høyest i Oslo med 42 prosent. Les mer i faktaark

Fritidsreiser

Antallet daglige fritidsreiser har vært omtrent det samme gjennom flere år, mens feriereiser med overnatting har økt fra begynnelsen av årtusenskiftet. Nesten halvparten av befolkningen i Norge har tilgang til fritidsbolig, de aller fleste innenlands. I gjennomsnitt besøker folk hytta én gang per måned. Les mer i faktaark

Innkjøpsreiser

Innkjøpsreisene har ganske stor betydning for arealplanlegging. Fra 1985, da de nasjonale reisevaneundersøkelsene startet, og fram til 2013/14, har andel av korte innkjøpsreiser blitt redusert fra 35 prosent til 21 prosent. Bil er fremdeles den vanligste reisemåten på innkjøpsreisene, men andelen gående forblir relativt høy i de større byene, og høyest i Oslo med 40 prosent. Bosatte i omegnskommunene til Oslo har de lengste innkjøpsreisene. Les mer i faktaark

Bytransport

Dagens situasjon i de ni største byområdene viser at det er store forskjeller når det gjelder hvilket kollektivtilbud som finnes og hvordan befolkningen reiser. Bilbruken varierer på de korte reisene, noe som betyr at potensialet for endring i de ulike byområdene er forskjellig. Bosatte i Oslo-regionen har best kollektivtilbud og dårligst parkeringsmuligheter. Les mer i faktaark

Mellomlange reiser

De aller fleste av de daglige reisene er under 10 km, men omtrent 30 prosent er lengre. Reiser mellom 10 og 100 km kaller vi her mellomlange reiser. En tredjedel av dem er arbeidsreiser, men her finner vi også handlereiser og fritidsreiser. De aller flest foregår med bil. Av de kollektive transportmidlene er det toget som har størst betydning på de mellomlange reisene. Les mer i faktaark

Lange reiser

Andelen som gjennomfører lange reiser (100 km +) har økt fra 2001 og fram til 2013/14. Det er stadig flere som bruker fly, bilbruken går ned, mens bruk av tog og buss har endret seg lite. Ferie – og fritidsreiser dominerer, også på utenlandsreisene. Folk med god råd reiser mer enn andre til utlandet. Les mer i faktaark

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger