Forskningsprosjekt:

Inclusive Transition to Electric Mobility

Prosjektet skal kartlegge overgangen til elektrisk mobilitet fra et sosialt-inkluderingsperspektiv.

ITEM - Inclusive Transition to Electric Mobility (2020-2024) er et JPI-Urban Europe prosjekt finansiert av Forskningsrådet som kartlegger overgangen til elektrisk mobilitet (EM) fra et sosialt-inkluderingsperspektiv.

Prosjektet har utført dokumentstudier av EM relaterte planprosesser, stakeholder intervju og intervju med husholdninger i Oslo, Bristol, Utrecht og Poznan, for å finne ut i hvilken grad utførte og planlagte EM tiltak tar hensyn til sosial rettferdighet. Når det gjelder sosial rettferdighet ser vi på distribusjonseffekter, annerkjennelse av ulike behov, og inkludering i beslutningsprosesser.

ITEM har kartlagt sosial og geografisk distribusjon av elbileierskap i stor Oslo, og videre analyserer måten folk benytter/opplever EM, og hvordan beslutningsprosesser om EM slår ut i for sosial inkludering.

ITEM undersøker også hvem som tjener på overgangen til EM, hvilkes behov som inngår i evalueringsprosessen (annerkjennelse), samt hvem som er med på å ta beslutninger og deres tilnærming til å ta beslutninger.

ITEM benytter et delt perspektiv som tar for seg både husholdningene og byutvikling. Prosjektet skal undersøke ulikhetene i husholdningenes EM-relaterte behov, evner, beslutningsgrunnlag, tilgjengelighet og daglig mobilitet. Prosjektet vil innhente tilbakemelding fra relevante interessenter til å produsere kunnskap om hvordan en inkluderende EM-overgang kan bidra til å styrke planleggingsprosessene tilknyttet både bærekraft og tilgjengelighet.

Gjennom tett samarbeid med beslutningstakerne og mobilitetstilbydere, vil prosjektet evaluere effektene av ulike scenarier for overgang til EM, hvor det vil undersøkes forskjellige kombinasjoner av løsninger, heriblant delte og private elektriske biler, el-sykler og el-sparkesykler.

Prosjektet benytter en kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder som knytter sammen geografi, reiseadferd, preferanser og arealplaner. Gjennom å knytte sammen disse forholdene vil prosjektet bidra gjennom å identifisere tiltak for en mest mulig inkluderende overgang til EM. Prosjektet vil også adressere prosessen med å ta i bruk EM-tiltakene inn i by-nettverket.

Samlet sett vil prosjektet ta for seg det følgende:

  • EM bruk og erfaringer
  • Effektiviteten av tiltak fra et strategisk perspektiv
  • Mulige effekter på tvers av forskjellige grupper gitt innbyggernes behov, holdninger og politiske prosesser

Prosjektet avsluttes i 2024.

Kontaktperson

Lars Böcker

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger