Du er her

Forskningsprosjekt:

Kjørestopp

Nye løsninger for å redusere foreldrekjøring til fritidsaktiviteter.

Kjørestopp-prosjektet skal utvikle tiltak og verktøy for å redusere privat foreldrekjøring av egne barn til og fra fritidsaktiviteter.

Klimagassutslipp fra veitransport står for 17 prosent av de totale klimagassutslippene. I tillegg forårsaker bilbruk helse- og miljøproblemer på grunn av støy og forringelse av lokal luftkvalitet (NTP 2018-2029). Høy bilbruk i befolkningen forårsaker også kø/trengsel og hindrer dermed effektive transportsystemer (NTP 2018-2029).

Mens det har vært mye fokus blant offentlige myndigheter og politikere på å redusere bilbruk på arbeidsreiser, har lite oppmerksomhet vært rettet mot å redusere bilbruk på andre reiser i hverdagslivet. Siden 1985 har det vært over en dobling av følge- og omsorgsreiser, og bilbruken på slike reiser har økt med 85 prosent i perioden 1985 til 2009.

Formålet med Kjørestopp-prosjektet er å utvikle tiltak og verktøy for å redusere foreldrekjøring. Et annet og vel så viktig formål med prosjektet er at tiltakene og verktøyene som utvikles skal bidra til mer klima- og miljøvennlig og helsefremmende tiltak, og at de samtidig ivaretar trafikksikkerhet og sosial rettferdighet i transport.

Bærum er et egnet studieområde for dette prosjektet av flere grunner:

1) Bilandelen på følgereiser høy, til tross for at mange av reisene er relativt korte

2) Kollektivtilbudet i Bærum er i hovedsak tilpasset arbeidsreiser inn til Oslo, noe som tyder på at man også bør vurdere alternativer til ordinær kollektivtransport for å frakte barn og unge til fritidsaktiviteter

3) Bærum kommune har registrert over 27.000 deltakere i alderen 0-19 år i ulike aktiviteter (ett barn kan være deltaker i flere aktiviteter)

4) Bærum kommune har allerede testet noen tiltak for å redusere foreldrekjøring.

Arbeidspakker

Prosjektet er organisert i arbeidspakker:

  1. Barrierer for å redusere foreldrekjøring til idrettsaktiviteter
  2. Utvikling av tiltak
  3. Utvikle teknologi
  4. Gjennomføre tiltakene utviklet i prosjektet
  5. Evaluere og revidere tiltakene
  6. Oppskalering av tiltakene og formidling av resultater

Organisering

Prosjektet er et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (prosjektleder), Bærum kommune (prosjekteier) og teknologibedriften SPOND.

Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond.

Prosjektet vil vare fra 1. september 2019 til 31. august 2024.

Resultater blir publisert i tidsskrifter og presentert på konferanser og for brukere, samt på nettsidene til kommunen og TØI.

Medarbeidere

Transportøkonomisk institutt TØI:

Susanne T. Dale Nordbakke (prosjektleder)

Erik Bjørnson Lunke

Kåre Skollerud

Bærum kommune:

Liv Eva Wiedswang (prosjekteder)

Dag Leween Stien (kontaktperson)

SPOND:

Per-Otto Wold

Daniel Mathiesen

Lenke til nyhetsoppslag

https://forskning.no/de-regionale-forskningsfondene/vil-ha-slutt-pa-foreldrekjoring-til-fritidsaktiviteter/1576031

https://www.budstikka.no/breddeidrett/slik-skal-baerum-fa-ned-foreldrekjoring-til-trening/547123!/

https://www.aftenposten.no/oslo/i/GMj48m/bybarn-uten-bil-nei-naa-tar-flere-18-aaringer-lappen?fbclid=IwAR1jTegrzPxDJf5zHW41R4h5jTzaisuBscYKa9-wZ-LmIqJgu-i-p0rl6EE

Kontaktperson

Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger