Du er her

Forskningsprosjekt:

AKT-Svipp

Forundersøkelse av nye mobilitetsløsninger for eldre.

Med den aldrende befolkningen må myndigheter balansere økt press på helsetjenester samtidig som de sikrer livskvalitet for de eldre. Transport kan spille en avgjørende rolle for å skape et mer aldersvennlig samfunn – med et inkluderende, tilgjengelig miljø som fremmer aktiv aldring og legger til rette for å kunne bo hjemme så lenge som mulig (se for eksempel reformen "Leve hele livet"; Regjeringen 2018 eller WHO 2023).

Dette forprosjektet retter seg mot kommunale utfordringer knyttet til den aldrende befolkning.

Flere vil ha behov for plass på sykehjem de kommende år, som er de mest kostnadskrevende kommunale omsorgstjenestene. Forprosjektet vil legge grunnlaget for å evaluere effekten av nye, innovative mobilitetsløsninger for eldre, både på mobilitet, livskvalitet, behov for helse- og omsorgstjenester (og sykehjemsplass) og samfunnsøkonomisk effektivitet.

Prosjektet vil fokusere på en pilot i Agder kalt AKT-Svipp, som er en dør-til-dør samkjøringstjeneste for eldre og andre innbyggere, som ikke kan bruke det ordinære kollektivtilbudet.

Løsningen kan bidra til at flere eldre kan gjennomføre daglige gjøremål på egenhånd og dermed kunne bo hjemme lenger. Det er grunn til å tro at det å kunne klare seg selv også har positiv innvirkning på eldres livskvalitet. Om de også holder seg mer aktive ved at de i større grad kommer seg ut og rundt, kan også ha positiv effekt på fysisk og mental helse.

Prosjektperiode: 2023-2024.

Forprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Agder kollektivtrafikk (AKT), Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune, og Transportøkonomisk institutt (TØI). TØI leder prosjektet. Prosjektet er finansiert av Regionale forskningsfond Agder.

Kontaktperson

Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger