Du er her

Forskningsprosjekt:

Mobility, Health and Inclusive Epidemic Resilience

Prosjektet skal se på hvilke effekter pandemiens forskjellige faser hadde på mobilitet, digitalisering og helse, og hvordan effektene slår ut for ulike områder og ulike deler av befolkningen.

MOBI-HEALTH - Mobility, Health and Inclusive Epidemic Resilience (2021-2025) er et forskerprosjekt finansiert av Forskningsrådet og som fokuserer på effekter av pandemien's forskjellige faser på mobilitet, digitalisering og helse, og hvordan effektene slår ut for ulike områder og ulike deler av befolkningen.

Målet er å skaffe kunnskap som kan gi økt robusthet for epidemier i rammen av en inkluderende og bærekraftig by og tettstedsutvikling.

Ulike metoder er benyttet for å belyse problemstillingen.

Prosjektet har gjennomført flere runder med spørreundersøkelser (2020, 2021, 2022) og dybdeintervju (2020, 2022) blant innbyggere i stor Oslo og Luxembourg, samt dybdeintervjuer med planleggere i Oslo og Bergen (2021, 2023) om pandemi-erfaringer og impact på byplanlegging. Vi har også analysert historisk mobildata for perioden 2019-2023.

Resultatene viser at Covid-19 pandemien har drastisk endret daglig mobilitet og bruk av digitale alternativer.

Noen endringer har positive miljø- og helse implikasjoner. For eksempel mer sykling og gåing, eller at langdistansereiser ble erstattet av digitale møter. Andre endringer har muligens negative effekter, som for eksempel unngåelse eller frykt for å ta kollektivtransport eller økt privat bilbruk.

Vi utforsker hvilke av de endrede mobilitets- og digitaliseringsmønstrene som er sannsynligvis vil vedvare og hvilke som vil gå tilbake til tidligere mønstre.

Prosjektet viser også at pandemien har påvirket opplevd tilgjengelighet og boligpreferanser. Et annet element som kommer fram i forskningen er hvordan pandemien og endringer i mobilitet påvirker mental helse og tillit til samfunnet.

De generelle tendensene skjuler store forskjeller mellom ulike sosiale grupper og geografiske områder. Vi fant for eksempel at opplevd frykt og stress i kollektivtrafikken rammet kvinner hardere en menn.

En viktig oppgave for politikk og planlegging i byområder er å hindre at denne og eventuelt kommende epidemier rammer skjevt og hindre at eksiterende ulikhet blir forsterket av denne type epidemier, samt å oppretteholde eksisterende bærekraftsmål.

Prosjektet avsluttes i 2025.

Kontaktperson

Lars Böcker

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger