logo

Søk

Du er her

 • > Reisevaner
 • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Hensikten med den nasjonale reisevaneundersøkelsen er å samle et stort datamateriale som kan brukes til å beskrive den norske befolkningens reiser. Resultatene brukes til nasjonal og regional transportplanlegging, til planlegging av samferdselstiltak og til forskning.

Her er den siste RVUen 2013/2014.

Hvem står bak?

Datainnsamlingen pågår løpende. Statens vegvesen ved Oskar Kleven er ansvarlig for undersøkelsene. TØI har en rådgivende rolle.

Tidligere ble RVUen gjennomført hvert fjerde år.

Hva spørres det om?

 • Tilgang på ulike transportmidler
 • Alle reiser foretatt en oppgitt dag - når og hvor reisen startet og endte, hvor lang den var, hva som var formålet med reisen, og hvilken reisemåte som ble brukt 
 • Alle reiser til/fra utlandet eller over 10 mil foretatt i løpet av siste måned - hvor reisen startet og endte, hva som var formålet med den, og hvilken reisemåte som ble brukt
 • Generelt om husholdningen
 • Yrkesaktivitet og arbeidsreiser

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Undersøkelsen gjennomføres løpende ved at det trekkes et tilfeldig utvalg av personer 13 år og eldre fra Folkeregisteret. Disse får tilsendt et brev med informasjon, og blir deretter kontaktet for å gjennomføre et intervju over telefon. De som skal intervjues får oppgitt en tilfeldig dag som de skal svare for. Intervjuene er fordelt på alle dager i en 12-månedersperiode, slik at resultatene representerer en ”gjennomsnittsdag”.

Hva brukes resultatene fra undersøkelsen til?

Opplysningene som samles inn i reisevaneundersøkelsen brukes i svært mange sammenhenger. Resultatene gir nøkkeltall til nasjonal transportplanlegging, de inngår i arbeidet for å utarbeide transportmodeller som blant annet brukes til å anslå konsekvensene av ulike samferdselstiltak, de inngår i utarbeidelsen av samferdselsstatistikk, til risikoberegninger, osv. Resultatene brukes også innen forskning, blant annet for å finne ut mer om hvordan og hvorfor man reiser. Aktuelle forskningstema kan være:

 • Hva er potensialet for å endre transportmiddelbruken?
 • Hvordan kan man tilrettelegge transportsystemet for de som har fysiske problemer med å reise?
 • Fører vei- og jernbaneutbygging til større integrasjon mellom byer og regioner?
 • Færre ungdom tar førerkort, vil bilens rolle endre seg?
 • Hvor lang skal reisen være før flyet utkonkurrerer toget?
 • Bidrar etablering av store kjøpesentre utenfor byene til mer bilkjøring?

 

Her finner du de to siste RVUene:

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no