Du er her

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU)

Hensikten med den nasjonale reisevaneundersøkelsen er å samle et stort datamateriale som kan brukes til å beskrive den norske befolkningens reiser. Resultatene brukes til nasjonal og regional transportplanlegging, til planlegging av samferdselstiltak og til forskning.

TØI har tidligere vært ansvarlig for innsamling av hele undersøkelsen (fra 1985-2014). Fra 2016 overtok Samferdselsdepartementet med transportetatene ansvaret. Ansvaret forvaltes i hovedsak av Statens vegvesen

NB! Har du mottatt invitasjon fra Opinion for å delta på årets undersøkelse må du gå inn på opinion.no/rvu for å besvare.

Nye data publiseres løpende på Statens vegvesen sin nettside. TØI har nå kun en rådgivende rolle.

Her er den siste RVUen 2013/2014 som TØI var ansvarlig for.

Tilgang til data?

For tilgang til data etter 2015, ta kontakt med Oskar Kleven i Statens vegvesen. For tilgang til data før 2015, ta kontakt med Norsk senter for forskningsdata.

Hvilke data samles inn?

 • Tilgang på ulike transportmidler
 • Informasjon om reiser respondenten har oppgitt/foretatt innen en dag: formål, transportmiddelvalg, start- og endepunkter, avstand mm.
 • Alle reiser til/fra utlandet eller over 10 mil foretatt i løpet av siste måned - hvor reisen startet og endte, hva som var formålet med den, og hvilken reisemåte som ble brukt
 • Generelt om husholdningen
 • Yrkesaktivitet 

Hva brukes resultatene fra undersøkelsene til?

Opplysningene som samles inn i reisevaneundersøkelsene brukes i svært mange sammenhenger. Resultatene gir nøkkeltall til nasjonal transportplanlegging, de inngår i arbeidet for å utarbeide transportmodeller som blant annet brukes til å anslå konsekvensene av ulike samferdselstiltak, de inngår i utarbeidelsen av samferdselsstatistikk, til risikoberegninger, osv. Resultatene brukes også innen forskning, blant annet for å finne ut mer om hvordan og hvorfor man reiser. Aktuelle forskningstema kan være:

 • Hva er potensialet for å endre transportmiddelbruken?
 • Hvordan kan man tilrettelegge transportsystemet for de som har fysiske problemer med å reise?
 • Fører vei- og jernbaneutbygging til større integrasjon mellom byer og regioner?
 • Færre ungdom tar førerkort, vil bilens rolle endre seg?
 • Hvor lang skal reisen være før flyet utkonkurrerer toget?
 • Bidrar etablering av store kjøpesentre utenfor byene til mer bilkjøring?

Her finner du de siste RVUene:

 

Kontaktperson

Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger