Du er her

Strategisk instituttsatsning

Reisevaner og mobilitet

Befolkningsvekst i de største byregionene gir trafikkvekst i de områdene der trafikken allerede er tett. Andelen eldre i befolkningen vil øke, samtidig som det tyder på at de «nye» eldre vil ta med seg sine reisevaner og kanskje særlig sine bilvaner fra yngre år. For de «eldste» eldre vil behovet for et tilpasset transporttilbud ville kunne øke. På den andre siden av aldersskalaen kan det se ut til at det å ta førerkort når man fyller 18 år er mindre viktig for dagens unge enn det var for 15-20 år siden.

For å kunne planlegge og tilrettelegge på best mulig måte, er det viktig å få kunnskap om de utfordringene disse trendene og utviklingstrekkene skaper, og om hva som påvirker befolkningens mobilitet og de valgene de foretar seg.

Reisevaner og mobilitet er en basisaktivitet ved TØI. Kunnskap om befolkningens reiser og mobilitet er viktig for nasjonal, regional og lokal transportplanlegging.

Formålet med en strategisk instituttsatsning (SIS) innenfor dette feltet er først og fremst å øke kompetansen og det nasjonale - og internasjonale samarbeidet. Den strategiske instituttsatsningen er tilknyttet fagfeltet Reisevaner og mobilitet. Programmets formål er å studere de samfunnsmessige betingelsene for reiseaktivitet, utvikle teorier til forståelse av slik aktivitet, forbedre metoder for å kartlegge persontransport og å undersøke befolkningens mobilitet og reisevaner. Kunnskapsutvikling innenfor dette programmet danner grunnlag for tiltak innenfor samferdsels- og miljøpolitikk.

Programmet omfatter studier av alle typer reiser, både private og næringstilknyttede, korte og lange. Det tar også opp samspillet mellom den fysiske og den virtuelle mobiliteten. Sentrale temaer i programmet som en SIS støtter opp om, er:

  • Metodeutvikling, gjennomføring og analyser av reisevaneundersøkelser, spesielt de nasjonale, som TØI har hatt ansvaret for siden de startet i 1985. I den kontinuerlige RVU som startet i 2016 er TØIs rolle faglig ekspert.
  • Studier av mobilitet og reiser som resultat av dagliglivets og næringslivets aktiviteter og organisering. Dette inkluderer også samspillet mellom fysisk reiseaktivitet og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi, f eks bruk av mobil kommunikasjonsteknologi underveis på reisen.
  • Studier av samfunnsmessige drivkrefter av betydning for reiseaktivitet. Hvilke utviklingstrekk har betydning for hvordan mobilitet og reiser utvikler seg?

Transportstatistikk, markeds- og konkurranseanalyser. Dette er kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling på samferdsels- og miljøfeltet.

Kontaktperson

Susanne Nordbakke

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger