Du er her

Sykkelveier fører til mer sykling

Bygger man en ny sykkelvei kan man forvente en økning i sykkelbruken på mellom 5 og 30 prosent i det tilgrensende området.

Dette er hovedkonklusjonen etter at forskere ved TØI har oppsummert relevant nasjonal og internasjonal forskningslitteratur om effekten av ny sykkelinfrastruktur. Et sammenhengende og godt utbygget sykkelnett med høy kvalitet er viktig for å få flere til å sykle, fordi ny og bedre infrastruktur reduserer den opplevde belastningen ved en sykkeltur. 

Basert på litteraturstudien har forskerne utviklet en enkel regnemodell som beregner forventet økning i sykkelbruken for hver ekstra kilometer med ny sykkelinfrastruktur som bygges.

Økningen som kan forventes er svært avhengig av forholdene på stedet. Dette er tatt inn i modellen. I en vurdering av effekten av et tiltak kan man ikke basere seg på gjennomsnitts­beregninger.

Type infrastruktur, i hvilke type område tiltaket gjennomføres og hvordan den nye sykkelveien ligger i forhold til sentrale reisestrømmer, har størst betydning. En sykkel-ekspressvei i et tettbygd byområde gir større forventet økning i sykkelbruken enn et sykkelfelt i et mindre tettsted.

Det er ofte en treghet i folks tilpasninger til en transportendring. Dette skyldes blant annet at relativt få har mulighet til å reagere umiddelbart på en endring, mens de i et lengre perspektiv har større muligheter til å tilpasse seg, blant annet med hensyn til endret destinasjonsvalg. Studier indikerer at langsiktige effekter er i størrelsesorden 1,5 til 3 ganger den kortsiktige effekten.

Rapport: Etterspørselseffekt av sykkelinfrastrukturtiltak på vei. Litteraturgjennomgang og utvikling av enkel regnearkmodell. TØI rapport 1922/2022. Forfattere: Ingunn Opheim Ellis og Stefan Flügel

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger