Du er her

Mange ungdommer går eller sykler til skolen

Omtrent halvparten av ungdomsskoleelevene i Akershus, Østfold og Buskerud sykler eller går til skolen. 1/3 reiser kollektivt og kun 7 prosent kjøres med bil.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport laget på oppdrag av Viken fylkeskommune. Dette er første reisevaneundersøkelse som er gjennomført blant ungdom på ungdoms- og videregående skoler i Norge.

Nasjonal transportplan har som mål at 80 prosent av barn og unge mellom 6 og 15 år, som har en skolevei opp til fire kilometer, skal gå eller sykle til skolen. Studien viser at vi er et stykke unna målet.

Få elever blir kjørt til skolen

Resultatene viser at litt over halvparten av ungdomsskoleelevene i Akershus, Østfold og Buskerud sykler eller går til skolen i sommerhalvåret. Omtrent 1/3 reiser kollektivt, og 7 prosent blir kjørt. På videregående er det 9 prosent som bli kjørt og 7 prosent som kjører egen bil.

Sammenligner vi resultatene med resultater fra tilsvarende undersøkelse blant barneskolebarn i Viken (Opinion 2022), er det først og fremst høyere kollektivandel blant ungdomsskoleelever enn blant barneskoleelever, og færre som blir kjørt til skolen.

- Det er interessant at vi finner såpass få som kjøres med bil. Vi hadde nok forventet en større andel som ble kjørt eller kjørte selv, sier Ingunn Opheim Ellis, seniorrådgiver på TØI.

6 av 10 videregående elever reiser kollektivt

Elever på videregående skole har i gjennomsnitt lenger skolevei enn elever på ungdomsskolen. Dette er sannsynligvis en viktig grunn til at flere på videregående skole reiser med kollektivtransport til skolen (6 av 10 elever), og det er færre som går og sykler enn på ungdomsskolen.

En dypere analyse av tallene viser at vel 30 prosent av elevene på ungdomstrinnet går til skolen i sommerhalvåret, og noen flere i vinterhalvåret. I sommerhalvåret er det vesentlig flere som sykler enn om vinteren, og det er like mange som sykler til skolen og som reiser kollektivt (20 prosent). I sommerhalvåret er det også rundt 10 prosent som bruker elsparkesykkel.

De fleste synes skoleveien er trygg når det gjelder trafikkforhold, men dette påvirker i liten grad hvordan man reiser.

3 av 10 gutter sykler til ungdomsskolen i sommerhalvåret

Kjønn har stor betydning for hvordan ungdom i Viken reiser til skolen, særlig blant elever på ungdomsskolen. Jenter går mer, reiser mer kollektivt og blir i større grad kjørt. Gutter sykler mer til skolen enn jenter, både på ungdoms- og videregående skole. I sommerhalvåret sykler 30 prosent av guttene, men kun 11 prosent av jentene på ungdomsskolen.

- Selv om flere andre studier også viser at gutter sykler mer enn jenter, var dette en overraskende stor kjønnsforskjell, sier Ingunn Opheim Ellis.

Sykkelandelen synker kraftig i vinterhalvåret. Flertallet av de som slutter å sykle i vinterhalvåret, velger å gå til skolen. Blant elever uten rett til skoleskyss, er det 63 prosent av ungdomsskoleelevene og 33 prosent av elevene på videregående som går eller sykler til skolen.

Hva er tallene for din kommune eller skole?

I tillegg til rapporten er det utarbeidet et online dashboard hvor man selv kan gå inn og hente ut nøkkeltall for ulike kommuner og skoler. Søk deg frem til nøkkeltall her

Rapport: Skolereiser blant ungdom i Viken. TØI rapport 2006/2023. Forfattere: Ingunn Opheim Ellis, Øyvind Lothe Brunstad, Susanne Nordbakke og Torstein Storsveen Throndsen

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger