Du er her

Follobanen kan bidra til mindre bilkjøring inn til Oslo

Rundt 20 prosent flere passasjerer bruker innfartsparkering etter åpningen av Follobanen. Togstasjonene sør for Ski får den største veksten.

Dette kommer frem i en ny TØI-rapport hvor forskere har undersøkt hvorvidt åpningen av Follobanen har påvirket bruken av innfartsparkerings­plasser på jernbanestasjonene i og rundt Ski stasjon. Rapporten er laget på oppdrag av Bane NOR.

Follobanen og Blixtunnelen åpnet for ordinær togtrafikk mellom Ski og Oslo sentralstasjon våren 2023. Togtilbudet på strekningen ble kraftig forbedret med halvert reisetid til 11 minutter mellom Ski og Oslo S. Dobbeltsporet ga også mulighet for å øke frekvensen på linjen, med dobbelt så mange avganger mellom Oslo og Ski, og økt antall avganger mellom Oslo og byene i Østfold.

Bruken av innfartsparkering øker i takt med forbedring av togtilbudet

Ved å bedre tilbudet til/fra Ski stasjon bekymret man seg for at flere ville begynne å kjøre bil til Ski stasjon, selv om de bodde nærmere andre stasjoner, fordi dette ville gi kortere reisetid totalt sett. Og ville det bli nødvendig med en regulering av innfarts­parkeringen på Ski stasjon for å unngå unødvendig mye biltrafikk? Derfor ble det gjennomført analyser av bruken av innfartsparkeringsplassene ved Ski stasjon og andre stasjoner på Østfoldbanen høsten 2022 og våren 2023, altså før og etter åpningen av Follobanen.

Forskerne finner at bruken av innfartsparkering (og dermed trolig bruken av jern­banen) har økt med til sammen 18,8 prosent. Størst vekst finner man sør for Ski, særlig stasjonene langs Østfoldbanens vestre linje sørover til Østfold. Nord for Ski ser man noe økning i bruk av innfartsparkering, men betraktelig lavere enn sør. Her var kapasiteten allerede nesten fullt utnyttet før Follobanen åpnet, og i motsetning til togtilbudet sør for Ski – som har blitt betraktelig bedre – har stasjonene nord for Ski liten tilbudsendring. Det kan tyde på at bruken av innfartsparkering i stor grad øker i takt med forbedring av togtilbudet.

Forskerne har også analysert kjørelengder, som er avstand fra folks hjem til stasjon. Det har blitt mer attraktivt å bruke stasjonene (og innfartsparkeringsplassene) langs Østre linje for de som bor relativt nærme, mens det for de som bor lengre unna kan ha blitt mer attraktivt å heller kjøre til Ski stasjon.

Analysene viser også en viss effekt av sonestruktur og billettpriser på hvordan bruken av innfarts­parkering endres. Skotbu stasjon, som ligger helt i ytterkanten av en billett­sone, har hatt en dobling i brukere etter åpningen av Follobanen.

Rapport: Follobanen og innfartsparkering - Bruk av innfartsparkeringsplasser før og etter åpning av Follobanen. TØI-rapport 1996/2023. Forfattere: Erik Bjørnson Lunke og Torstein S. Throndsen

Foto: Terje Borud, Bane NOR (banenor.no)

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger