Du er her

  • > Marked og styring
  • > Nytt kartleggingsverktøy kan gjøre transportsystemet tilgjengelig for alle

Nytt kartleggingsverktøy kan gjøre transportsystemet tilgjengelig for alle

Transportsektoren har nå et tilgjengelig verktøy for å tilby et universelt utformet transportsystem.

Forskere ved TØI har gjennom flere prosjekter studert universell utforming i transportsektoren. Nå er det utviklet et kartleggingsverktøy som kan benyttes av aktørene i transportkjeden til å nå målene om et universelt utformet transportsystem for alle.

Basert på en rekke studier om ulike brukergruppers behov pekes det på syv typer tiltak som må være på plass for at kollektivtransporten som tjeneste skal kunne sies å være universelt utformet:

Fysiske design tiltak: Fysisk utforming av blant annet sitteplass, overflater, størrelse på og plassering av rullestolplass, betjeningspaneler, perronger, overganger mellom transportmiddel og perrong/ holdeplass, gangvei og orienteringspunkter

Drift- og vedlikeholdstiltak: Drift av det fysiske miljøet for å opprettholde de positive effektene av godt fysisk design, for eksempel fjerning av grus/snø/is fra ledelinjer og gangbane

Informasjonstiltak: Utforming av informasjon tilpasset brukerne: visuelt, symboler, skrift, auditiv, etc. Informasjon inkluderer også tilgjengelig informasjon om de andre tiltakene, for eksempel om merking av matvarer, hvor det finnes toaletter, om stasjonen er utformet for rullestolbrukere, etc.

Essensielle tiltak skal dekke menneskelige grunnleggende behov, for eksempel å kunne gå på toalettet når man behøver, tilgang til mat og drikke

Sensoriske tiltak innebefatter belysning, luft, temperatur og støy

Organisatoriske tiltak omhandler organisering av transportsystemet, for eksempel rutetilbud og hvordan dette er lagt opp

Interaksjonstiltak handler både om sosial interaksjon mellom mennesker (personell og andre reisende), men også interaksjon mellom menneske og maskin

Opplæringskurs for aktørene

Kartleggingsverktøyet skal brukes til å kartlegge status på universell utforming i ulike deler av transportkjeden. Det hører til et opplæringskurs TØI arrangerer på bestilling for fylkeskommuner, kommuner, kollektivselskap og andre transportaktører.

Kartleggingsverktøyet kan også brukes separat fra kurset, da det presenterer de viktigste tiltakene som kreves for at transportsystemet skal være tilgjengelig for alle. Verktøyet er laget på liknende format som KS-kartleggerne for publikumsbygg og opparbeidet uteareal slik at det skal være gjenkjennbart for dem som anvender disse regelmessig. 

Studien har primært fokusert på brukerne av transportsystemet. Veilederen er kvalitetssikret i organisasjoner for ulike typer funksjonsnedset­telser.

Prosjektet er finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR).

Kartleggingsverktøy for transport - universell utforming. TØI-rapport 2005/2023. Forfatter: Anja Fleten Nielsen

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger