Du er her

Kompetanseområde:

Markeds- og etterspørselsanalyser

Befolkningsveksten i storbyer setter store krav til kollektivtransportens kapasitet og konkurransekraft. Det er behov for storsatsing i kollektivtransportsystemene som krever økonomiske ressurser som ligger utenfor hva fylkeskommunene og kommunene klarer å realisere innenfor dagens budsjettrammer.

Ambisiøse mål og begrensede budsjett øker også kunnskapsbehovet om hvordan ulike virkemidler påvirker etterspørselen etter kollektivreiser, kollektivtransportens konkurransekraft mot bilen, og om trafikantenes preferanser.

TØI bidrar med forskning og utredninger knyttet til hvordan egenskaper ved tilbudet påvirker kollektivtransportens konkurransekraft. Vi forsker også på etterspørsel på tvers av transportmidler, som hvordan forbedring av kollektivtransporten kan påvirke valget av bil.

Viktige stikkord er markedsanalyser, etterspørselseffekter, nyttekostnadsanalyser, effekter av virkemidler og tiltak, betydningen av tiltakspakker, intermodalitet, universell utforming, samt reisen fra dør til dør.

Når det gjelder markedet for å drive kollektivtransport, kartlegger vi status for anbudsutsetting i kollektivtransporten, og analyserer hvordan konkurranseutsetting påvirker kostnader, kvalitet, markedstilpasninger, mv.

TØI bidrar også med kritiske analyser av de ulike funksjonene kollektivtransporten har, og begrunnelsene for satsinger i ulike deler av landet. Vi har en sentral rolle i statistikk- og metodeutvikling innenfor kollektivtransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger