Du er her

Strategisk instituttsatsning:

Konkurranse i persontransportmarkedet - styring, regulering og effektivitet

Bruken av markedsmekanismer øker i alle deler av persontransportmarkedet, både for transporttjenester og utbygging/vedlikehold av infrastruktur inkludert holdeplasser og terminaler. I norsk sammenheng har dette blant annet medført bruk av anbud i lokal kollektivtrafikk og kjøp av drosjetjenester, samt innen bygging, drift og vedlikehold av veg- og jernbaneinfrastruktur.

Det institusjonelle rammeverket har også endret seg, med opprettelse av flere offentlige kjøpsorganer for kollektivtransport, deregulering av ekspressbussmarkedet og deler av drosjemarkedet og sterkere fokus på kontraktstyring. Jernbanereformen vektlegger nye selskapsdannelser, økt bruk av konkurranse og forretningsmessig målstyring.

Videre ser vi at nye tjenester av typen delingsøkonomi utfordrer etablerte tjenester, markedsstrukturer og reguleringer i sektoren. Disse endringene innebærer nye utfordringer med å regulere markedene slik at konkurransen og bruk av markedsmekanismer skal fungere etter hensikten.

Prosjektet Konkurranse i persontransportmarkedene – styring, regulering og effektivitet er en strategisk, femårig satsing på TØI der formålet er å bygge opp og vedlikeholde kompetanse på disse områdene. Prosjektet løper i 2016-2020. Vi søker å kople teoretiske og faglige tilnærminger til regulering og styring av konkurranseutsatte næringer med empiriske analyser på transportsektoren.

Kontaktperson

Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger