Du er her

Forskningsprosjekt:

MikroReg: Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet

MikroReg skal gi byene kunnskap for å regulere elsparkesykkelmarkedet og stimulere til videre innovasjon og samfunnsnytte, samtidig som viktige samfunnsmål ivaretas.

PÅGÅENDE UNDERSØKELSE

I perioden 31. oktober til 31. november 2023 sendes det ut spørreundersøkelser til VOI-brukere.

Delta på undersøkelsen her

Markedet for delte elsparkesykler har eksplodert. Nytten gjenspeiles i svært mange turer hvorav flertallet skjer i kombinasjon med andre transportmidler og særlig kollektivtransport. Samtidig har elsparkesyklene gitt myndighetene store utfordringer.

Det mest synlige handler om forsøpling, feilparkering og trafikksikkerhet og hvilke virkemidler som kan påvirke disse. I tillegg er det en uavklart juridisk situasjon mht. hvorvidt byene kan ta styringen. Digital kompetanse er en utfordring idet mye av reguleringen og informasjonsutvekslingen skjer online og digitalt. Temaene er politisk dagsaktuelle og til del akutte. Samtidig er kunnskaps- og faktagrunnlaget både mangelfullt og i kontinuerlig forandring.

Målet med prosjektet er å gi byene kunnskap for å regulere elsparkesykkelmarkedet på en måte som stimulerer til videre innovasjon og samfunnsnytte, og samtidig ivaretar viktige samfunnsmål så resultatet blir en berikelse for byene.

MikroReg skal frembringe kunnskapsgrunnlag for informerte beslutninger om regulering av elsparkesykkelmarkedet. Dette inkluderer kartlegging av årsakssammenhenger, effektberegninger for tiltak som adresserer nevnte utfordringer, analyser av konkurranseflater og komplementaritet mot andre transportmidler og -tjenester, analyser av tilbudssiden, som er alt fra globale aktører til lokale oppstartsbedrifter, og utforsking og testing av nye typer sensorer og nøyaktig GPS. Og helt sentralt: Vi skal gjennomføre, evaluere og justere piloter i prosjektets partner-byer.

Prosjektet skal bygge kunnskap, erfaring og kompetanse som lokale, regionale og sentrale myndigheter skal ta i bruk i praksis og politikk nå de definerer tiltak, spilleregler og regulering for delte elsparkesykler spesielt og mikromobilitet generelt. Reguleringen skal ivareta trafikksikkerhet og økonomisk og miljømessig bærekraft, være fremtidsrettet ved å tilrettelegge for videre innovasjon og nye forretningsmodeller for å løse utfordringer. Et mål er å nyttiggjøre seg av mulighetene for å automatisere regulering og håndheving.

Prosjektperioden løper fra mars 2021 til desember 2024

Her finner du mer informasjon om aktuelle prosjekter, rapporter og artikler om elsparkesykler

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og eies av Bymiljøetaten, Oslo kommune. Flere andre kommuner er partnere i prosjektet, så vel som nasjonale og regionale aktører og en rekke kollektivselskap (se full liste under). I tillegg blir elsparkesykkelaktører og andre selskaper som engasjerer seg I elsparkesykkelmarkedet invitert til å delta I prosjektet. Dette brede samarbeidet mellom forskningspartnere, offentlige aktører og private aktører sikrer god utveksling av kunnskap, erfaringer og data. Samarbeidet styrker også spredningen og anvendelsen av resultatene fra prosjektet.

Prosjekteier:

Oslo kommune Bymiljøetaten

Prosjektpartnere:

Transportøkonomisk institutt

Oslo Universitetssykehus HF Oslo legevakt

Statens vegvesen

Viken fylkeskommune

Buskerudbyen

Bergen kommune

Drammen kommune

Trondheim kommune

Brakar

Entur

Kolumbus

Ruter

Skyss

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger