Du er her

Kompetanseområde:

Organisering og politikkutforming

Endringer i bruken av markedsmekanismer og regulering påvirker institusjonene som utformer og iverksetter politikken. Myndigheter og brukere stiller krav om miljø- og klimahensyn, universell utforming, arbeidsforhold og tekniske løsninger. Politiske og institusjonelle målkonflikter oppstår.

Transportrelaterte beslutninger blir også fattet under en betydelig grad av risiko og usikkerhet knyttet til konsekvensene. Dette skaper kunnskapsbehov om hvordan institusjoner handler, betingelser for koordinering mellom institusjoner, og strategier for å håndtere og redusere risiko og usikkerhet i beslutningstakingen.

TØI forsker på institusjoner, inkludert studier av strukturer og ansvarsdeling mellom aktører og forvaltningsnivå, og institusjonelle handlingslogikker. Vi studerer også ulike former for styring og koordinering mellom institusjoner blant annet hierarki, marked, målstyring, og governance. Dette omfatter for eksempel styring gjennom bymiljøavtaler, og ulike former for mål- og resultatstyring.

TØIs studier av beslutningsprosesser, for eksempel i Nasjonal Transportplan, omfatter politiske og institusjonelle målkonflikter, hvordan makt defineres og oppstår, samt hvordan politikken iverksettes.

TØI bidrar også med forskning og utredninger av når og hvordan risiko og usikkerhet forekommer i beslutningstakingen, og hvilke konsekvenser dette gir. Vi forsker også på strategier for å redusere risiko og usikkerhet.

Kontaktperson

Silvia Johanne Olsen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger