Du er her

Store endringer i kostnadene til drosjenæringen

Overgangen fra fossildreven til batteridreven bilpark, samt omreguleringer i bransjen, har stor effekt på taxinæringen. Det er et tydelig behov for en ny kostnadsindeks.

Det viser en fersk TØI-rapport utført på oppdrag fra Konkurransetilsynet.

- En gjennomgang av hvilke forhold som har hatt størst effekt på kostandene i taxinæringen siden 2018, viser at overgangen til elektriske bilder og omregulering av selve næringen, er de faktorene som har hatt størst betydning på kostnadene, sier seniorforsker og ansvarlig for rapporten Jørgen Aarhaug.

Han opplyser videre at forhold som geografi, bilstørrelse og andre eksterne forhold har hatt mindre betydning for kostandene.

Behov for en ny indeks

Endringer i kostnader i form av høyere investeringsutgifter og lavere driftskostnader, samt endringer i prisstrukturen i bransjen fører til at vi trenger en ny indeks.

- Indeksen må speile kostnadene for en gjennomsnittlig tilbyder av drosjetjenester i Norge. Den skal i første rekke brukes av Konkurransetilsynet ved justering av makspriser i de områdene som er underlagt maksimalprisforskriften, sier Aarhaug.

De viktigste kostandene for næringen i dag er lønn, energi, kapital, forsikring, reparasjon og vedlikehold, administrasjon.

En indeks skal måle hvor mye de totale kostnadene i en næring endrer seg over tid. Da er det viktig å se på hvilke faktorer som i størst grad påvirker prisstrukturen i næringen.

Rapport: Kostnadsindeks for drosje - Store endringer i kostnadsbildet. TØI-rapport 1992/2023. Forfattere: Fitwi Wolday, Jørgen Aarhaug og Hedda Strømstad

Se også artikkel hos konkurransetilsynet

Tekst: Ella Mæhlumshagen, senior kommunikasjonsrådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger