Du er her

Fakta om Ola og Karis reisevaner

• Folk i byene bruker stadig mer kollektitransport til arbeid
• Fire prosent av alle reisene i Norge går med sykkel
• 35–45 år gamle menn rundt Oslo er de aller ivrigste bilistene
 

Transportøkonomisk institutt har oppsummert hovedpunkter i den nasjonale reisevaneundersøkelsen i en rekke faktaark. Nedenfor finner du en oversikt over temaer og muligheter for å lære mer. Du kan også laste ned et hefte med alle faktaarkene.

Transportmiddelbruk og tilgang til transportressurser
Veksten i innenlands persontransport har vært mye sterkere enn befolkningsveksten de siste 50 år. Personbilen er det absolutt viktigste transportmidlet, men hver fjerde reise er til fots eller med sykkel. Flere har fått bedre kollektivtilbud, og stadig flere eldre kvinner har førerkort. Menn i alderen 35–45 år og personer bosatt i omlandet til Oslo kjører lengst som bilfører.
Se faktaark

Bilhold og bilbruk
De siste 30 årene har det blitt en million flere personbiler i Norge. Hele 42 % bor nå i en husholdning med tilgang på mer enn en bil. Menn har bedre tilgang på bil enn kvinner, og de kjører ca. to mil lenger per dag. Bilen brukes minst i de store byene og mest i omlandet til Oslo. Antall personer i bilene er gradvis redusert siden 1985.
Se faktaark

Arbeidsreiser
De daglige arbeidsreisene har stor samfunnsmessig betydning. De foregår som oftest i løpet av noen få morgen- og ettermiddagstimer, og de går stort sett på de samme strek¬ningene hver dag. For storbyene betyr det at arbeidsreisene er dimensjonerende både for kollektivtransporten og for veisystemet. I gjennomsnitt har arbeidsreisen økt fra omtrent 10 km til 15 km fra 1985 til 2009. Bil er den vanligste reisemåten, men kollektivandelen har økt i de største byene. Andelen som har gratis parkering på jobben har gått ned.
Se faktaark

Kollektivtransport
Det har vært en sterk vekst i kollektivreiser fra 2005 til 2009. Bosatte i Oslo og unge under 25 år reiser mest kollektivt, mens personer som bor utenfor byer og er mellom 35 og 74 år reiser minst med kollektivtransport. Kollektivandelen er størst på reiser til/fra skole og arbeid, samt på reiser som er over 4 km. Vi reiser mest kollektivt på hverdager og vinterstid.
Se faktaark

Sykkelreiser
Ca. 4 % av de daglige reisene foretas med sykkel, og i gjennomsnitt sykler vi drøyt en halv km per dag. Bosatte i de mellomstore byene og ungdom bruker sykkel i større grad enn hva bo¬satte i omegn til storbyene og pensjonister gjør. Vi bruker sykkel oftere hvis reisen er mellom 500 meter og 4 km, er en skolereise, foregår på en hverdag eller når det ikke er vinter.
Se faktaark

Reiser til fots
Stadig flere går på sine reiser. Reiser til fots utgjør en større andel av både reisene og reiselengden enn før. Bosatte i de største byene, kvinner og unge reiser oftere til fots enn bosatte ellers i landet, menn og middelaldrende. Vi går oftere på reiser som er under 2 km, på fritids- eller skolereiser, og om vinteren og i helgene.
Se faktaark

Flytrafikk og lange reiser
Veksten i flytrafikken de siste 20 årene har vært langt sterkere enn for andre transport¬midler. Fly har blitt et viktigere transportmiddel på lange reiser, både for innenlands transport og på reiser til og fra utlandet. Fritidsreier har økt mer enn forretningsreiser. Mellom 2003 og 2010 økte antall flyreiser mellom Norge og utlandet med 76 %.
Se faktaark

Båt – persontransport og fritidsbruk
Rutegående båter og ferger har vært en sentral del av norsk samferdsel gjennom historien. I dag utgjør imidlertid kommersiell persontransport til sjøs bare en liten del av transportarbeidet.
Derimot er det mange i Norge som har fritidsbåt – hver tredje tilhører en husholdning som eier eller disponerer fritidsbåt. Best tilgang til fritidsbåt har de som bor i Aust-Agder, mens Oslo er området hvor færrest eier båt. Det vanligste er å bruke båten mellom 10 og 30 dager i sommerhalvåret.
Se faktaark

Reisevaner blant unge
Unge i alderen 18–29 år har endret reiseatferden sin betydelig de senere årene. Mindre bilbruk og flere reiser til fots har ført til mer miljøvennlig reiseaktivitet i det daglige. På den annen side har flyreiser blant de yngre økt mer enn i resten av befolkningen.
Se faktaark

Barn og ungdom
44 prosent av norske barn går til skolen, men blant 1 klassingene er andelen lavere og så mange som 40 prosent av disse blir kjørt i bil. Siden 1979 har andelen av de minst barna som kjøres i bil økt, mens de eldste barna faktisk har økt sin bruk av sykkel. Sykkelbruken blant ungdom har vært stabil gjennom hele 2000 tallet, mens den har økt noe for den øvrige befolkningen.
Se faktaark
 
Eldres reiseaktivitet
I løpet av ca. 30–40 år vil opp mot en fjerdedel av befolkningen være 65 år eller eldre, mot 15 % i dag. Økningen er særlig sterk blant de eldste, fra 80 år og eldre. Dette vil stille nye krav til transportsystemet, både til kjøretøy, komfort, informasjon, vegsystem og kollektivtransport. I perioden fra 1985 til 2009 har det blitt flere eldre som har førerkort, særlig kvinner. Generelt sett har alle grupper eldre økt sin reiseaktivitet.
Se faktaark
 

Hefte med alle faktaarkene.  

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger