Du er her

Rekord for kollektivtransporten, men det koster

Aldri har flere reist kollektivt i Norge enn nå. Og aldri har de offentlige kostnadene vært høyere.  

Hvor mye fylkeskommunene må betale for kollektivtransport varierer både med hvor mye kollektivtransport som kjøpes og prisen på kollektivtransport. I perioden mellom 2010 og 2017 har både prisnivået for kollektivtransport og innkjøpt volum økt betraktelig.

Veksten i kollektivtransporten har kommet som et resultat av politiske målsettinger som er fulgt opp gjennom bevilgninger og prioriteringer. Samtidig med økt kjøp har prisnivået økt, i hovedsak som følge av faktorer utenfor fylkeskommunenes kontroll, som lønnsutvikling og utvikling i drivstoffpriser. Til sammen medfører det at fylkeskommunene nå bruker mer penger på kjøp av kollektivtransport enn noen sinne.

En stor kostnadsdrivende utfordring i dimensjonering av kollektivtilbud ligger i at mange ønsker å reise samtidig. For at kollektivtransport skal være et attraktivt alternativ i høytrafikkperiodene, må disse legges til grunn i planleggingen. Dette medfører dyrere kjøretøykilometer og ledig kapasitet utenfor rushtiden. For å sikre virksom konkurranse i de delene av kollektivtransporten som er anbudsutsatt, er det nødvendig å være bevisst på faktorer som virker konkurransehemmende i kontraktsutformingen.

Ny kjøretøyteknologi har så langt vært dyrere enn konvensjonelle teknologier. Ser vi fram mot 2020 og 2025, trenger ikke dette lengre være tilfellet. Dette peker i retning av at kollektivtransporten kan bli både mer miljøvennlig og billigere i framtiden. Imidlertid peker politiske målsetninger om økte kollektivandeler i retning av større behov for kjøp av kollektivtransport. Derfor kan det samlede tilskuddsbehovet forventes å øke.

Les hovedrapporten (36 sider): TØI rapport 1582a/2017. Kostnadsdrivere i kollektivtransporten. Forfattere: J. Aarhaug, N. Fearnley, K. L. Rødseth og H. J. Svendsen

eller dokumentasjonsrapporten (101 sider): TØI rapport 1582b/2017. Kostnadsdrivere i kollektivtransporten. Forfattere: J. Aarhaug, N. Fearnley, K. L. Rødseth og H. J. Svendsen

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger