Du er her

Mobility as a Service – morgendagens transportsystem

Hvis Mobility as a Service (MaaS) vinner fram vil du veksle mellom flere ulike transportmidler - og bruke mobiltelefonen for å finne beste reisealternativ.

Smarttelefonen er et sentralt element i framveksten av Mobility as a Service.

TØI har sett på potensialet for å innføre MaaS i storbyregioner. Konklusjonen er at et slikt system, hvor de ulike reisealternativene kommer opp på smarttelefonen din, vil kunne redusere bruk av privatbil. Mobilitetsoperatøren vil gjennom appen finne den reisen som både er mest behagelig og som går hurtigst.

MaaS som konsept baserer seg på de eksisterende transporttjenestene, i hovedsak kollektivtransportsystemet kombinert med sykkel, samkjøring, gange etc.  

MaaS er en ny måte å tenke mobilitet. Det er et brudd med tidligere forretningsmodeller innenfor transport ved at tilbudet til kunden frikobles fra produksjonen av ett eller en gruppe transportmidler. Den reisende trenger bare å være bevisst på når han eller hun skal reise og hvor, så ordner mobilitetsoperatøren resten.

Rapporten konkluderer med at det er fullt mulig å etablere et MaaS-system i Norge. Forutsetningene er at det finnes et godt etablert kollektivtilbud og stor utbredelse av smarttelefoner. Samtidig er det mange usikre momenter i en slik utvikling, både med hensyntil regulering og kostnader.

I Akershus kan en i hovedsak tenke seg MaaS innført gjennom to ulike modeller; enten som et kollektivtransport-pluss tilbud i regi av Ruter, eller som et tilbud organisert av en tredjepartsaktør. Imidlertid er det en del utfordringer knyttet til å erstatte privat bil med en MaaS-løsning, særlig i mer spredtbygde deler av fylket. I denne rapporten benyttes gjennomgående Akershus fylke som eksempel for hvordan man kan innføre MaaS i en storbyregion.  

Rapport:
Bare Ma(a)S? – Morgendagens transportsystem i storbyregioner? TØI rapport 1578/2017. Forfatter: Jørgen Aarhaug
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger