Du er her

  • > Marked og styring
  • > Fylkeskommunene prioriterer universell utforming i kollektivtransporten

Fylkeskommunene prioriterer universell utforming i kollektivtransporten

Fylkeskommunene har de siste årene prioritert infrastrukturtiltak i arbeidet med universell utforming i kollektivtransporten. De største investeringene er gjort i materiell, holdeplasser, billettering og informasjon.  

TØI har på oppdrag fra Deltasenteret utarbeidet en oversikt over status for fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten og hva som er de største utfordringene.

I 2008 var det tre fylkeskommuner som ikke hadde nevnt universell utforming i sentrale dokumenter. I 2015 ser vi at samtlige fylkeskommuner har nevnt tilgjengelighet eller universell utforming i sine planer.

Den største utfordringen i fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten er begrensete ressurser. Det er kostbart å oppgradere infrastruktur, noe som kan gå på bekostning av andre gode prosjekter.

Materiell, knutepunkter og holdeplasser, og billetterings- og informasjonssystemer er der de største investeringene er gjort. Det har vært mindre fokus på evalueringer av tiltak, kompetanseutvikling, vintervedlikehold og gangveger.

For å kartlegge fylkeskommunenes arbeid med kollektivtransport og universell utforming har vi gjennomgått fylkeskommunale planer, handlingsprogrammer og strategier. Vi har sendt ut et spørreskjema til samtlige fylkeskommuner.

Fremover vil det være avgjørende å gjøre gode prioriteringer av prosjekter. Høy kompetanse og god dialog med brukerorganisasjoner vil være viktig når begrensete ressurser gjør at man må prioritere tiltak som blir best mulig for flest mulig. Samtidig kan gode samarbeidsarenaer være nyttig for å prioritere tiltak som vintervedlikehold, hvor flere aktører er ansvarlige, og gangveger som krever helhetlig planlegging.

Fylkeskommunenes arbeid med universell utforming i kollektivtransporten. TØI rapport 1456/2015. Forfatter: Julie Runde Krogstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger