Du er her

  • > Marked og styring
  • > Fylkeskommunene kan sette lokale miljøkrav til drosjenæringa

Fylkeskommunene kan sette lokale miljøkrav til drosjenæringa

Fram mot 2023 anser forskere at null- og lavutslippskjøretøy vil fremstå som konkurransedyktige for drosjenæringa.

I en ny rapport ser TØI-forskere på hvilke muligheter fylkeskommunene har til å sette egne reguleringer om krav om utslippsstandarder for drosjer.

Rapporten konkluderer med at dette er mulig, både teknologisk, økonomisk og lovmessig.

En hensiktsmessig tilnærming vil være å benytte en relativt lang innfasingstid og sette et utslippskrav, for eksempel lik 30gram CO2, per km (fra typegodkjenningssyklus).

Forskerne vil i første rekke ikke anbefale krav om nullutslippskjøretøy fordi det på kort sikt ikke er tilgjengelig et tilstrekkelig antall bilmodeller og fordi infrastrukturen (lading/fylling og service) foreløpig ikke er på plass i Buskerud, Telemark og Vestfold, gitt dagens kjøremønster.

Innenfor en tre til fem års periode forventes tilfanget av null- og lavutslippskjøretøy å ha blitt vesentlig bedre, og tilsvarende at tilgangen på ladeinfrastruktur er blitt bedre. Fram mot 2023 anser forskerne at nullutslippskjøretøy vil fremstå som svært konkurransedyktige, uavhengig av regulering.

Endringen i Yrkestransportloven medfører at løyvemyndighetene, det vil si fylkeskommunene, får anledning til å stille krav om at kjøretøy som benyttes på drosjeløyve skal ha avgassutslipp under gitte grenseverdier. Det er også et krav om innfasingstid.

Utfordringen med å stille slike krav i dag er flere, både knyttet til manglende tilgjengelighet av egnede kjøretøy og infrastruktur, og økonomiske og konkurransehensyn.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Telemark, Buskerud og Vestfold fylkeskommune.

Hele rapporten: Miljødrosjer – Buskerud, Telemark og Vestfold. En kartlegging av muligheter og utfordringer knyttet til koblingen miljøkrav og drosjeløyver. TØI-rapport: 1652/2018. Forfattere: Jørgen Aarhaug Rolf Hagman Kåre Skollerud

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger