Du er her

Kollektivtransport, samfunnsøkonomi og universell utforming

Enkelt å måle samfunnsnytte av kollektivtiltak

Kollektivkalkulatoren er et nytt web-basert verktøy kan regne nyttekostnad av enkle tiltak i kollektivtransporten.

Generelt viser det seg at enkle tiltak for å tilrettelegge kollektivtransporten stort sett alltid gir langt større gevinster for samfunnet enn hva de koster.

– Målt i samfunnets nytte per krone brukt på tiltaket, vil for eksempel et leskur, en benk eller god belysning på holdeplassen lett feie ethvert NTP-tiltak av banen, sier forskningsleder Nils Fearnley som har utviklet kalkulatoren.

Kalkulatoren følger gjeldende håndbøker og veiledere for nyttekostnadsanalyser, og kan derfor brukes til å sammenligne og rangere mot andre investeringer i samferdselssektoren. Tiltakene er sortert i seks grupper:

  • Holdeplass
  • Informasjon
  • Trygghet
  • Kjøremateriell
  • Strekning og fremkommelighet
  • Tilgjengelighet

Ved å legge inn enkle fakta om tiltaket får man beregnet en fullverdig nyttekostnadsberegning av tiltaket. Det er også utviklet en grafisk fremstilling av hvordan samfunnsnytten varierer med input-dataene.

Kollektivkalkulatoren har vist seg også å være godt egnet til å dokumentere nytten av tiltak for universell utforming. Dette har bidratt til å skape internasjonal interesse for det norske arbeidet.

Kalkulatoren har eksistert i over 10 år, men er nå oppdatert og gjort mer brukervennlig. Statens vegvesen har finansiert kalkulatoren, mens Deltasenteret (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet) har finansiert tilretteleggingen for web.

Du finner Kollektivkalkulatoren på www.toi.no/kollektivkalkulator

Spørsmål? Kontakt Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger