Du er her

Effektiv kollektivtransport avgjørende for pendlere

Kort reisetid, få bytter og høy frekvens på kollektivavganger er avgjørende for at pendlere skal skifte ut bilen med kollektivtransport.

En ny TØI-rapport har undersøkt hvilke tiltak som kan redusere bilbruken på arbeidsreiser ved å se på konkurranseforholdet mellom bil, kollektivtransport og sykkel.

Resultatene viser at kort reisetid, få bytter og høy frekvens på kollektivavganger har større betydning enn avstand til holdeplass og ventetid.

En gjennomgang av tretten byområder viser at svært få steder har et konkurransedyktig kollektivtilbud. Det er primært i de største byene, og på reiser til bysentrum, at kollektivtilbudet kan konkurrere med bil som foretrukket transportmiddel på arbeidsreiser. I mindre byer er bil langt mer attraktivt.

Sykkel kan konkurrere med andre transportmidler på reiser opp mot 10 kilometer, mens med elsykkel er fordelen betydelig større.

Analysene viser at bompenger utgjør en liten del av reisekostnadene totalt sett. Tiden man bruker på reisen (og verdien av denne tiden), samt utgifter knyttet til drivstoff, reparasjoner, osv. står for den største kostnaden. At bompenger likevel kommer på toppen av eksisterende reisekostnader viser at innføring av bomringer i byene er effektive virkemidler for å forbedre kollektivtilbudets konkurransekraft mot bil.

Analysene er basert på reisetidsberegninger foretatt med Google Maps og Entur.

Rapporten er utført på oppdrag av Norges Automobilforbund (NAF).

Rapport: Generalisert reisetid. TØI rapport 1712/2019. Forfattere: Erik Bjørnson Lunke og Nils Fearnley

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger