Du er her

Drosjer i Akershus kan være nullutslipp i 2023

Analyser av teknologi og energibehov tilsier at det er mulig for drosjer i Akershus kun å bruke batteri eller hydrogen som eneste energibærer fra 2023.

Forskere ved TØI har vurdert muligheter og konsekvenser dersom Akershus fylkeskommune innfører et krav om nullutslipp til drosjenæringen i fylket.

Elbiler vil på kort sikt være et økonomisk gunstig kjøretøy for drosjevirksomhet, mens vi vurderer at det er knyttet større usikkerhet til hydrogen.

Rekkevidde er ikke en stor utfordring for hydrogenbiler, dersom eksisterende infrastruktur opprettholdes og planlagt infrastruktur realiseres. Når det gjelder elbiler, er rekkevidden en ulempe.

Analysene viser at batterielektriske drosjer må lade i skift, spesielt er behovet stort på kalde vinterdager. På en svært kald vinterdag med 20 minutters ventetid på lading, kan opptil 16 prosent av turene i Øvre Romerike gå tapt. Denne andelen halveres dersom det ikke er ventetid for å lade eller dersom bilen har tilgang på en lynlader.

Det er viktig at drosjene har god tilgang på ladeinfrastruktur, og at de får ladet mye i løpet av kort tid.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Akershus fylkeskommune.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av de forutsetningene som ligger til grunn i eksisterende drosjeregulering. Den nåværende reguleringen forutsetter at dersom Oslo og Akershus fortsatt skal være et felles kjøreområde, må også Akershus fylkeskommune innføre nullutslippskrav slik det er lagt til grunn i Oslo. Samferdselsdepartementet foreslår nå endringer i drosjereguleringen, som innebærer at fylkeskommunenes mulighet til å stille miljøkrav til drosjer knyttes til kommunegrenser. Dersom dette blir vedtatt vil Akershus fylkeskommune få en større fleksibilitet i å stille nullutslippskrav til drosjer i enkeltkommuner.

Hele rapporten: Nullutslippskrav for drosjenæringen i Akershus. Muligheter og konsekvenser. TØI rapport 1654/2018. Forfattere: Julie Runde Krogstad, Kenneth Løvold Rødseth og Rolf Hagman

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger