Du er her

Omreguleringen av drosjemarkedet skaper stor usikkerhet

Første november ble det gjort store endringer i reguleringen av drosjemarkedet i Norge noe som har skapt stor usikkerhet i næringen. 

TØI og Fafo studerer effekten av endringene. Den første rapporten, som beskriver utviklingen i drosjemarkedet fra 2010 til 2020, foreligger nå. 

Drosjemarkedet har vært i en kontinuerlig omstillingsprosess i lengre tid. Endringene som ble gjennomført 1. november 2020 er imidlertid mye mer gjennomgripende enn tidligere reformer. Antallsreguleringen og behovsprøvingen av drosjeløyver er opphevet. Kompetansekravet er samtidig flyttet fra løyvehaver til sjåfør, og kravet om sentraltilknytning og driveplikt er fjernet. 

Dette har skapt stor usikkerhet hos de som driver drosjevirksomhet i dag. Koronaepidemien har forsterket denne usikkerheten ytterligere.

Drosjeeiere og ansatte sjåfører som er intervjuet er bekymret for at nye typer sentraler, plattformselskaper uten lokal tilknytning og sjåfører uten sentraltilknytning, vil etablere seg i markedet og gjøre lønnsomheten så lav at det er vanskelig å leve av yrket. Lønnen til ansatte drosjesjåfører er som regel provisjonsbasert og ligger rundt 32 000 kroner i måneden. Arbeidsdagen er ofte lang og preget av mye venting.

Prisnivået for drosjetjenester har det de siste 10 årene fulgt den generelle prisveksten og antallet drosjer har gått ned. Dette har skjedd både i byene og i distriktene. I intervjuene vurderte flere løyvehavere og sjåfører å forlate næringen når de nye reglene innføres.

I Oslo er ikke representantene for drosjesentralene så bekymret for om det kommer flere biler inn i markedet så lenge konkurransen skjer på like vilkår. Situasjonen har vært preget av vesentlig overkapasitet i flere år. De er derimot skeptiske til om det eksisterer noe godt kongtrollregime for å følge opp de nye aktørene og sikre at disse følger spillereglene. 

Arbeidet med rapporten er finansiert av TØI, Yrkestrafikkforbundet, LO og Norges Taxiforbund.

Rapport:
Drosjer i Norge fram mot 2020. TØI-rapport 1802/2020. Fafo-rapport.2020:24. Forfattere: Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud, Bjorn Dapi

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger