Du er her

  • > Marked og styring
  • > Kollektivtransporten taper når store infrastrukturprosjekter prioriteres

Kollektivtransporten taper når store infrastrukturprosjekter prioriteres

I organiseringen av arbeidet med Nasjonal transportplan (NTP) faller kollektivtransporten mellom to stoler ved at insentivene i prosessen favoriserer tradisjonell infrastruktur.

Det kommer frem i en ny TØI-rapport som studerer samfunnsgevinster ved økt satsing på kollektivtransport og drøfter kollektivtransportens finansieringsbehov opp mot dagens modeller med årlige budsjettildelinger. Oppdragsgiver er NHO Transport.

Insentivene i NTP-prosessen favoriserer tradisjonell infrastruktur

Kollektivtransporten ble hardt rammet under pandemien. Billettinntektene er fortsatt lavere enn før pandemien, samtidig som kostnader til drift og produksjon av tilbudet øker. Større kollektivsatsinger og infrastrukturprosjekter er nødvendig for at kollektivtransporten skal kunne ta veksten i persontransport i de større byområdene og bidra til nullvekstmålet.

I rapporten peker forskerne på at store og nødvendige investeringer i kollektivtransporten savner en tydelig «eier» når Nasjonal transportplan (NTP) utarbeides, og at insentivene i NTP-prosessen favoriserer tradisjonell infrastruktur. Et «kollektivtransportdirektorat» kunne i så måte vært en løsning for å løfte frem kollektivtransport i NTP-arbeidet.

Satsing på kollektiv­transport i byområdene er nødvendig for oppfyllelse av nullvekstmålet for biltrafikken og kan utløse samfunns­økonomiske gevinster, fordelings­gevinster og klima­gevinster.

Byvekstavtalene og bypakkene er langsiktige finansieringsordninger som har gitt kollektivtransporten i de største byene et betydelig løft, men det mangler en statlig instans med et tydelig ansvar for kollektivtransport på tvers av transportformene.

Kollektivtransportens samfunnsnytte

Økt satsing på kollektivtransport har potensial til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men samfunnsnytten avhenger av at satsingen er målrettet mot konkrete gevinster. Samfunnsnytten av kollektivtransport handler om økonomisk bærekraft, miljø og klimagevinster, samt sosial bærekraft. Potensialet for samfunnsgevinst på kort sikt dreier seg om økt frekvens, kortere reisetider og bedre utnyttelse av eksisterende kapasitet. På lengre sikt er store satsinger på infrastruktur nødvendig. Tilrette­leg­ging for ekspress­busser i form av fremkommelighets­tiltak eller generell refusjon av sosiale rabatter vil utløse gevinster for trafikantgrupper som har få andre alterna­tiver.

Rapport: Kollektivtransport - Samfunnsgevinster av økt, målrettet satsing på kollektivtransport. TØI-rapport 1979/2023. Forfattere: Nils Fearnley, Silvia J. Olsen og Jørgen Aarhaug

Tekst: Hanne Sparre-Enger, Kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger