Du er her

  • > Marked og styring
  • > Kollektivtransporten i Oslo og Viken - sammenslåing beste løsning

Kollektivtransporten i Oslo og Viken - sammenslåing beste løsning

Dersom Viken fylkeskommune består anbefales det at kollektivtransporten i Oslo og Viken samles i ett ansvarsområde der virksomheten styres av to selskaper med ulike funksjoner.  

Det er konklusjonen i en ny rapport fra TØI.

Rapporten anbefaler en struktur med to selskaper som dekker hele ansvarsområdet Oslo/Viken, men som har ulike funksjoner. Det ene selskapet bør ha ansvar for overordnet strategi, utredning, Mobility as a Service (MaaS), billettsystemer og IT-utvikling. Kontrakter og anbudsutsetting bør samles i et annet selskap, gjerne lokalisert rundt i de ulike geografiske markedene. En slik organisering er vurdert å gi betydelige fordeler. 

Formålet med en slik organisering er både å hente ut skalafordelene ved en stor organisasjon samtidig som en beholder lokal tilknytning på de områdene der det er viktig.  Organiseringen legger også til rette for transparens. 

Rapporten medgir at grepet med å samle hele Viken og Oslo i ett ansvarsområde, og oppdelingen i to selskaper med ulike funksjoner, kan være politisk problematisk. Flere informanter i prosjektet påpeker at hensikten med å etablere Ruter nettopp var å samle ansvaret på ett sted.

Samtidig påpekes det at en slik modell ikke trenger å være veldig langt fra de ansvarsfordelingene som i praksis gjøres innenfor Ruter og Brakar per i dag. Særlig IT-tjenester og andre «fellefunksjoner», som utredningsarbeid, blir også i dag håndtert separat fra drift og kontraktsoppfølging. 

Rapport: 
Fremtidig organisering av kollektivtransporten i Oslo og Viken. TØI rapport 1868/2021. Forfattere: Silvia J. Olsen, Andreas Kokkvoll Tveit, Jørgen Aarhaug, Fitwi Wolday, Nils Fearnley og Petter Christiansen

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger