Du er her

Gratis kollektivtransport ga betydelig passasjervekst

Innføring av gratis kollektivtransport i Stavanger ga passasjervekst på minst 11 prosent og kan ha ført til noe mindre bilkjøring.

Det kommer frem i en TØI-rapport som har evaluert innføringen av gratis kollektivtransport i Stavanger kommune.

Forskerne har studert antall påstigninger i Stavanger og øvrige Rogaland før og etter innføringen av gratis kollektivtransport. Øvrige Rogaland er inkludert som kontrollgruppe for å fange opp andre endringer som kan påvirke folks bruk av kollektivtransport. Resultatene viser 11 prosent økning per døgn i antall påstigninger i Stavanger etter innføringen av gratis kollektivtransport, når man bruker øvrige Rogaland som kontrollgruppe.

I tillegg til antall påstigninger har forskerne benyttet spørreundersøkelser for å si noe om effekten av gratis kollektivtransport. Det ble sendt ut en undersøkelse før innføringen og en etter innføringen til personer i Stavanger kommune, øvrige Rogaland og Drammen kommune. Her har man inkludert Drammen som en kontrollregion fordi regionen ikke er påvirket av tiltaket gratis kollektivtrafikk, men har relativt like reisevaner som Stavanger-regionen. Man finner også i denne undersøkelsen økt bruk av kollektivtrafikk blant innbyggerne i Stavanger.

Studien finner også en nedgang i bruk av bil blant respondentene i spørreundersøkelsen, men her er estimatene mer usikre. Derfor anbefales det å gjøre analyser av trafikktellinger for å finne effekten på bilbruk i Stavanger kommune.

Rapporten er finansiert av Kolumbus AS.

Rapport: Evaluering av gratis kollektivtransport. TØI-rapport 2002/2023. Forfattere: Fredrik Alexander Gregersen, Knut Johannes Liland Hartveit og Petter Christiansen.

Foto: Kolumbus/Flickr

Tekst: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger