Du er her

Racing-sykler på ulykkestoppen

Racing-sykler er innblandet i om lag halvparten av alle dødsulykkene med motorsykkel. Økt politikontroll for å få ned hastigheten, kan være et viktig tiltak for å redusere de alvorligste ulykkene. Motorsyklister kontrolleres ikke gjennom dagens system med automatisk trafikk-kontroll (ATK).

 
Førere av såkalte Racing-sykler holder ofte høy hastighet og er innblandet i om lag halvparten av alle dødsulykkene med motorsykkel.

Dette framgår av en rapport fra TØI. I tillegg til racing-sykler er ungdom mellom 16 og 18 år på lett motorsykkel en gruppe som peker seg ut med svært høy risiko.

I prosjektet er det blant annet gjennomført en spørreundersøkelse, en litteraturstudie og et dialogmøte med mc-eksperter for å vurdere ulike tiltak som kan rettes mot disse risikoutsatte undergruppene.

Sammenholdt med rapporter fra Statens Vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) framtrer høy fart som den viktigste risikofaktoren knyttet til mc-kjøring.

Tiltak for å kontrollere og redusere farten har trolig størst potensial når det gjelder å redusere de alvorligste ulykkene. Økt politikontroll er et opplagt tiltak i så måte, ikke minst fordi motorsyklister ikke kontrolleres gjennom dagens system med automatisk trafikk-kontroll (ATK).

I tillegg konkluderer rapporten med at strengere restriksjoner på retten til å føre lett motorsykkel, og økonomiske incitamenter knyttet til eie og bruk av bestemte typer sykler, kan være effektive tiltak.

TØI-rapport:
Trafikksikkerhet blant mc-førere. En studie av risikoutsatte undergrupper og mulige tiltak. TØI-rapport 1075/2010. Forfatter(e): Torkel Bjørnskau, Tor-Olav Nævestad og Juned Akhtar


 
 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger