Du er her

Forskningsprosjekt "Push and Show"

Nudging

Forskere på TØI studerer hvordan små dytt "nudging" påvirker folk til i større grad å velge sykkel og gange istedenfor bil på sine daglige reiser.

Vegoppmerking for syklister gir informasjon til ulike trafikantgrupper, og forteller om juridiske og fysiske reguleringer. Lite forskning har fokusert på hvordan oppmerkingen påvirker omfang av sykling.

Våre tellinger tyder på at rød asfalt kan få flere til å velge en gate, men vi ser ikke noen endringer i den opplevde «lesbarheten» når vi intervjuer folk før og etter at asfalten er lagt. En mulig forklaring kan være at effekten er så subtil at folk ikke merker at de blir påvirket av den. I så fall er dette et godt eksempel på nudging. Det som taler mot en slik forklaring er at folk opplever den røde asfalten som tryggere. 

En annet interessant case er å se på «støttestativ» foran kryss for syklister som en mulig case for dulting. Disse er ment for å gjøre det mer behagelig for syklistene, men kan de også bidra til at færre sykler på rødt lys? Videoanalyser fra to kryss i Oslo tyder på det.

Vi har også gjennomført et eksperiment hvor 600 deltakere får: a) et lodd med stor gevinst, b) et lodd med stor gevinst OG mulighet for å tape alt, eller c) et fast pengebeløp for hver kilometer gått/syklet.

«Implementeringsintensjoner» er en effektiv strategi for atferdsendring, men har ikke tidligere blitt anvendt på transportatferd. Testpersoner har fått en spørreundersøkelse som inneholder et planleggingsverktøy som kan hjelpe dem med å sykle eller gå mer i hverdagen. Vi har testet ut verktøyet på et bredere publikum (N= 300) og skal analysere dataene for å se om det har ført til at flere har tatt beina eller sykkelen fatt.

Prosjektet avsluttes i 2020.

Som del av prosjektet finansierer vi en doktorgrad i psykologi Universitetet i Oslo. Avhandlingen dreier seg om mestringsplanlegging for aktiv transport.

Les mer om prosjektet "Push and Show" på våre engelske nettsider.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger