Du er her

Forskningsprosjekt:

ReCyCLIST

Prosjektet ReCyCLIST (Registrering av sykkelskader og skadekonsekvenser gjennom nye smarte verktøy) har utviklet et nytt registreringsverktøy for å registrere ulykker med sykkel, elsparkesykkel og andre former for mikromobilitet.

Ulykker og skader med sykkel, elsparkesykkel og annen mikromobilitet registreres i svært liten grad i dag. Fordi de fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker i meget liten grad blir rapportert til politiet, er det derfor et stort behov for bedre registreringer av dette. I tillegg mangler vi også kunnskap om hvor ulykkene skjer og hvilke konsekvenser de har på kort og lang sikt.

Her kan du se seminar fra Arendalsuka der foreløpige resultater ble presentert august 2022

Ulykkes- og skaderegistrering

I ReCyCLIST har vi utviklet et digitalt registreringsverktøy i form av et kort nettbrettbasert spørreskjema som pasienter svarer på når de kommer til legevakt, sykehus og/eller fastlege etter en ulykke med sykkel, elsparkesykkel eller annen mikromobilitet. Det digitale spørreskjemaet har også en kartfunksjon slik at man kan stedfeste ulykken, og det har en «street view»-funksjon som kan identifisere hvilke elementer som bidro til ulykken (fortauskant, stolpe, hull, etc.).

Registrering av ulykker med dette nye verktøyet startet opp i Agder 1. juni 2022 ved sykehus og legevakter i Kristiansand, Flekkefjord og Arendal. Registreringene skjer i hovedsak ved at pasientene selv registrerer ulykken med sin mobiltelefon. De går inn i spørreskjemaet gjennom å skanne en QR-kode som finnes på plakater og brosjyrer på sykehus og legevakt. De som trenger hjelp, får det av helsepersonell, og de kan alternativt registrere ulykken på Ipad på stedet, eller på en lenke når de kommer hjem.

Registreringen i Agder skulle i utgangspunktet pågå fra juni 2022 til september 2023, men vi har valgt å fortsette ulykkesregistreringen i Agder videre. Registreringen av skader og helsekonsekvenser avsluttes imidlertid som planlagt ved utgangen av september 2023.

Prosjektet ble utvidet til også å omfatte registrering av ulykker ved legevaktene i Drammen og Kongsberg fra og med våren 2023, og å omfatte Drammen sykehus fra høsten 2023. Det samme registreringsverktøyet benyttes, med kart og street view.

Stedsregistrering som grunnlag for tiltak

Formålet med å innhente data om hvor ulykkene skjer er å registrere ulykkespunkter som grunnlag for å iverksette tiltak.  

Tiltak for bedre trafikksikkerhet

Basert på resultatene fra ulykkesregistrering og stedsregistrering skal vi iverksette og evaluere tiltak for bedre trafikksikkerhet for syklister. Dette gjøres i samarbeid med prosjektpartnere som Trygg Trafikk, Syklistenes landsforening, Statens vegvesen, Agder fylkeskommune, Kristiansand kommune, Viken fylkeskommune og kommunene i Buskerudbyen.

Registrering av skader og konsekvenser på kort og lang sikt

I tillegg til å registrere ulykkene blir pasientene i Agder, som samtykker, fulgt opp medisinsk av Sørlandet sykehus med kartlegging av helsetilstand etter tre, seks og tolv måneder fra ulykkestidspunktet. Dette skjer gjennom et eget spørreskjema om helsetilstand, og registrering av behandlingen de får.

Konsekvensene av sykkelulykker på lengre sikt kartlegges av Folkehelseinstituttet, sammen med Nasjonalt traumeregister og TØI. De langsiktige konsekvensene registreres retrospektivt gjennom å koble data fra Traumeregisteret med andre registre. Denne undersøkelsen gjøres med registerdata fra hele landet.

ReCyCLIST-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Agder fylkeskommune og Buskerudbysamarbeidet.

 

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger