Du er her

Forskningsprosjekt:

ReCyCLIST

Prosjektet ReCyCLIST (Registrering av sykkelskader og skadekonsekvenser gjennom nye smarte verktøy) skal utvikle og ta i bruk et nytt registreringsverktøy for å registrere ulykker med sykkel, elsparkesykkel og andre former for mikromobilitet.

Ulykker og skader med sykkel, elsparkesykkel og mikromobilitet generelt registreres i svært liten grad i dag. Fordi de fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker i meget liten grad blir rapportert til politiet, er det derfor et stort behov for bedre registreringer av dette. I tillegg mangler vi også kunnskap om hvor ulykkene skjer og hvilke konsekvenser de har på kort og lang sikt.

Her kan du se seminar fra Arendalsuka der foreløpige resultater ble presentert august 2022

Ulykkes- og skaderegistrering i Agder

I ReCyCLIST skal vi utvikle et digitalt registreringsverktøy som blir et kort nettbrettbasert spørreskjema som pasienter svarer på når de kommer til legevakt, sykehus og/eller fastlege etter en ulykke. Det digitale spørreskjemaet vil også ha en kartfunksjon slik at man kan stedfeste ulykken, og ambisjonen er å utvikle en «street view»-funksjon som kan identifisere hvilke elementer som bidro til ulykken (fortauskant, stolpe, hull, etc.).

Ulykkesregistreringen gjennomføres i samarbeid med Sørlandet sykehus på sykehusene og legevakter i Kristiansand, Flekkefjord og Arendal. Vi gjør også registreringer på legekontor og legevakter andre steder i Agder gjennom plakater med QR kode for å rekruttere pasienter.

Registreringen starter 1. juni 2022

Registreringen vil pågå fra juni 2022 til september 2023. Vi vil undersøke langsiktige konsekvenser av ulykker gjennom medisinsk oppfølging og spørreundersøkelser til pasienter etter tre, seks og tolv måneder.

Stedsregistrering i Agder

I tillegg til å registrere ulykker og skader i samarbeid med sykehus og legevakter, skal vi registrere faktiske og potensielle ulykkespunkter og -mekanismer ved hjelp av en spørreundersøkelse til syklister som gjennomføres i samarbeid med Syklistenes landsforening. Vi vil også innhente informasjon om feil og mangler i veinettet som meldes inn til kommunenes meldetjenester.  

Tiltak for bedre trafikksikkerhet

Basert på resultatene fra ulykkesregistrering og stedsregistrering skal vi iverksette og evaluere tiltak for bedre trafikksikkerhet for syklister. Dette gjøres i samarbeid med prosjektpartnere som Trygg Trafikk, Syklistenes landsforening, Statens vegvesen, Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune.

Langsiktige konsekvenser av sykkelskader

Folkehelseinstituttet, sammen med Nasjonalt traumeregister og TØI, vil kartlegge langsiktige konsekvenser av sykkelskader retrospektivt gjennom å koble data fra ulike registre. Denne undersøkelsen vil gjøres med registerdata fra hele landet.

ReCyCLIST-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og Agder fylkeskommune.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger