Du er her

Forskningsprosjekt:

A-PLANET

A-PLANET skal tette viktige kunnskapshull innen transport, atferds-, miljø- og politisk økonomi.

Spørreundersøkelse

Hva tenker du om å erstatte bompenger med andre avgiftsformer?

Forskere ved Transportøkonomisk institutt ønsker å utforske folks holdninger til avgiftsformer som kan erstatte bompenger, for eksempel veiprising. Resultatene av studien vil bli brukt i transportforskning som gir myndighetene ny kunnskap og som kan ha innvirkning på fremtidig transport- og avgiftspolitikk.

Spørreundersøkelsen tar ca. 10 minutter og alle som fullfører er med i trekningen av et universal-gavekort på 5.000 kr.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hvor du bor, dine reisevaner og politiske meninger, om den politiske situasjonen i Norge og du vil bli bedt om å velge mellom framtidige alternative hypotetiske transport tiltaksordninger som kan erstatte bompenger.  

Resultatene av denne studien vil bli brukt i transportforskning som gir myndighetene ny kunnskap og som kan ha innvirkning påpåvirke fremtidig transport- og avgiftspolitikk. Din mening er viktig!

Om prosjektet

Norge har som mål å være et lavutslippssamfunn innen 2050, og myndighetene har stimulert til en storstilt overgang til lav- og nullutslippsbiler. I tillegg ønsker man mer sykling og gange i byområder. Elbilpolitikken har vært svært kraftfull og Norge har verdens høyeste elbiltetthet, som har bidratt til reduserte CO2-utslipp, men også en belastning på offentlige budsjetter som igjen svekker konkurranseevnen til offentlig transport, gange og sykling.

Mer energieffektive biler kan føre til mer kjøring og kø, samt mer veislitasje, veistøv og ulykker. En bedre balanse mellom nytte og kostnader i transportsektoren kan oppnås med effektiv politikk, f.eks. veiprising. Ny teknologi og utvikling av mobil-apper tilbyr nye muligheter for innføring og testing av slike tiltak.

A-PLANET vil skape ny kunnskap og solid empiri for å tette viktige kunnskapshull innen transport, atferds-, miljø- og politisk økonomi. Det overordnede fokuset er å analysere avveiningen mellom effektivitet og aksept i transportpolitikken, på jakt etter optimal balanse.

Forskerne i prosjektet vil videreutvikle en velegnet transportmodell for å simulere effektene av ulike transportpolitiske tiltak og undersøke aksepten av tiltak gjennom spørreundersøkelser og eksperimenter. Prosjektet vil også integrere funn og innsikt om adferd og akseptabilitet direkte i utformingen av tiltak, som deretter vil bli empirisk testet gjennom et storskala felteksperiment. Kombinasjonen av disse resultatene vil generere viktig kunnskap som vil gi et solid grunnlag for å anbefale nye tiltak.

Se mer om prosjektet på vår engelske nettside

Kontaktperson

Alice Ciccone

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre Enger