Du er her

Forskningsprosjekt:

FRAME-D: Finding new Routes to Active Mobility in Everyday Life through Digitalisation

Kan elektromobilitet og digitalisering gi et mer bærekraftig bytransportsystem? Hvordan kan aktiv mobilitet i hverdagen løse dagens folkehelseutfordringer?

I prosjektet FRAME-D undersøker vi hvordan digitale verktøy kan hjelpe privatpersoner og bedrifter med overgangen fra bilbaserte løsninger for bytransport til løsninger basert på ren energi og aktiv mobilitet.

Digitalisering gir muligheter for å måle, fremme og organisere bærekraftig reiseadferd.

For å nå målet om økt bruk av aktiv og bærekraftig transport utvikler vi i samarbeid med Epigram AS appen Fotefar. Fotefar skal være et integrert verktøy som både registrerer reiser og fysisk aktivitet og motiverer brukerne til økt aktiv transport ved hjelp av elementer fra dataspillverdenen («spilifisering»). Vi har også samarbeidet med Ruter og lært av de erfaringene de har hatt med RuterPIlot når det gjelder insentivering til bærekraftig transport.

Prosjektet har et helhetlig perspektiv som inkluderer både private beslutninger om daglig transport og yrkeslivets hensyn til effektiv logistikk og lønnsomhet. Vi utforsker derfor el-lastesyklers potensial for å bidra til endringer i privat transport og godstransport i byområder. Det vil bli gjort gjennom gruppeintervjuer med kommersielle og private aktører, samt gjennom evaluering av støtten som ble gitt til elektriske lastesykler for enkeltpersoner og bedrifter i Oslo kommune i 2017 og 2018.

Vi har gjennomført intervjuer med transportaktører og håndverkerfirmaer for å avdekke potensialet ved kommersiell bruk av lastesykler for bedriftene. Vi har startet samarbeidet med Oslo kommune for å samle inn disse dataene. Et eget fakta-ark om lastesykler blir publisert på tiltak.no

Vi studerer effekten av økonomisk støtte og spillifisering ved hjelp av politiske evalueringsmetoder og randomiserte kontrollerte forsøk som fanger opp kort- og langsiktige effekter. I case-studier av transportbedrifter undersøker vi bruken av el-lastesykler fra et forretnings- og helsemessig perspektiv.

Vi har testet ut bruken av fysiologiske målinger av ansatte i transportbedrifter, der vi følger dem en normal arbeidsdag for å se på forskjeller i energiforbruk mellom bil og sykkel. Vi vil til slutt analysere tiltakene i et livssyklusperspektiv, som tar hensyn til valg av reisemåter, endringer i fysisk aktivitet, substitusjonseffekter, produktivitet, endringer i CO2-utslipp og den økonomiske bærekraften til elektriske lastesykler i bylogistikk.

Pandemi-sitasjonen har preget dette prosjektet, som mange andre. En planlagt datainnsamling om aktiv transport, humør og produktivitet skulle starte i mars, men måtte utsettes. Datainnsamlingen ble allikevel gjennomført, og endret litt fokus fra å se på sesong-effektene av å endre reisevaner, til å se på effekten av hjemmekontor og opplevelse av reiser. Undersøkelsen gikk som en panel-undersøkelse og forventes publisert vinteren 2020/21.

Om prosjektet

  • Vi utforsker el-lastesyklers potensial for å bidra til endringer i privat transport og godstransport i byområder. Det vil bli gjort gjennom gruppeintervjuer med kommersielle og private aktører, samt gjennom evaluering av støtten som ble gitt til elektriske lastesykler for enkeltpersoner og bedrifter i Oslo kommune i 2017 og 2018.
  • Vi har startet samarbeidet med Oslo kommune for å samle inn data. Vi samarbeider også med den største leverandøren av lastesykler.
  • Vi studerer effekten av økonomisk støtte og spillifisering ved hjelp av politiske evalueringsmetoder og randomiserte kontrollerte forsøk som fanger opp kort- og langsiktige effekter.
  • I case-studier av transportbedrifter vil vi undersøke bruken av el-lastesykler fra et forretnings- og helsemessig perspektiv.
  • Vi vil til slutt analysere tiltakene i et livssyklusperspektiv, som tar hensyn til valg av reisemåter, endringer i fysisk aktivitet, substitusjonseffekter, produktivitet, endringer i CO2-utslipp og den økonomiske bærekraften til elektriske lastesykler i bylogistikk.
  • Som del av prosjektet finansierer vi en doktorgrad i folkehelsevitenskap ved Universitetet i Agder. Avhandlingen dreier seg om helseeffekter av sykling.

Presentasjoner

Hvordan har COVID-19 påvirket opplevelsen av å reise eller å ikke reise? Alice Ciccone, Aslak Fyhri, Katrine Karlsen

The influence of travel mode on mood and productivity using panel data from the C19 lockdown Alice Ciccone, Aslak Fyhri, Katrine Karlsen

Publikasjoner

E-bikes – good for public health?

Do people who buy e-bikes cycle more?

Does active transport lead to improved mood and productivity?

Her ligger en liste med publikasjoner knyttet til prosjektet

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger