Du er her

Forskningsprosjekt:

GjennomFjell

Studie av reisevaner og holdninger til transporttiltak og miljø i Bergen.

I forskningsprosjektet GjennomFjell skal vi undersøke reisevaner og holdninger til transporttiltak og miljø i Bergen. Dette gjøres i sammenheng med store samferdselsprosjekter.

Vinteren 2022/våren 2023 åpnet en ny Bybanelinje og sykkeltunell i Bergen fra sentrum til Fyllingsdalen. Sykkeltunnelen er en del av byens strategi for å forbedre sykkelinfrastrukturen og fremme grønn mobilitet.

Transportøkonomisk institutt (TØI) skal sammen med Helse Bergen, Bergen kommune og Vestland fylkeskommune evaluere effekten av den nye bybanen og gang- og sykkelveiene som går mellom Bergen sentrum og Fyllingsdalen via Haukeland.

Forskerne ønsker også å studere de psykologiske ringvirkningene av slike tiltak, og hvorvidt økt bruk av sykkel og kollektivtransport skaper endringer i befolkningens holdninger til transporttiltak, andre klimatiltak og miljøatferd.

Spørreundersøkelser i Bergen

Spørreundersøkelser gjennomføres i tilknytning til prosjektet. Målet er å undersøke reisevaner og holdninger til transport og miljø i Bergen, og svarene vil gi viktig informasjon om reisevaner og tanker om transportmidler og tiltak.

Første datainnsamling ble gjennomført i november 2022, før åpning av bybanen. Andre datainnsamling var rundt påsketider i 2023. 5 300 ansatte i Helse Bergen fikk da en e-post med invitasjon til å delta. Tredje runde ble gjennomført i november 2023.

Et arbeidsdokument som viser foreløpige resultater viser at mange kjenner til sykkeltunellen gjennom Kronstad og Møllendal, Bybanetunnelen til Fyllingsdalen og den tilhørende gang- og sykkeltunnelen. Men tiltakene har foreløpig ikke gitt store endringer i Bergensernes reisevaner.

Les artikkelen her

Om prosjektet

I prosjektet skal vi bruke en nyutviklet app for måling og kategorisering av reiseatferd (Fotefar). Eksisterende former for mobilitetsdata er primært fra spørreundersøkelser og disse mangler i dag detaljeringsnivået som skal til for å gi gode lokale planer og effekt-evalueringer.

Vi vil også bruke spørreundersøkelser, både på nett og i felt, for å undersøke både reiseatferd og folks tanker og holdninger.

Prosjektet er et samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt, Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Miljøløftet og Epigram.

Kontaktperson

Aslak Fyhri

Andre kontaktpersoner:

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger