Du er her

Forskningsprosjekt:

CyWalk

Registrering av ulykker blant fotgjengere og syklister.

Prosjektet CyWalk (Registrering av ulykker blant fotgjengere og syklister) bruker et nytt verktøy og en ny metode for å registrere ulykker til fots, med sykkel, elsparkesykkel og andre former for mikromobilitet.

Disse ulykkene registreres i svært liten grad i dag, fordi de fleste skader skjer som følge av eneulykker, og slike ulykker i meget liten grad blir rapportert til politiet. Derfor er det et stort behov for bedre registreringer av dette. I tillegg mangler vi også kunnskap om hvor ulykkene skjer, og hvilke konsekvenser de har for folk.

Ulykkesregistrering

CyWalk er en videreføring av ReCyCLIST-prosjektet der vi utviklet et digitalt registreringsverktøy i form av et kort nettbrettbasert spørreskjema som pasienter i Agder skulle svare på når de kommer til legevakt, sykehus og/eller fastlege etter en ulykke med sykkel, elsparkesykkel eller annen mikromobilitet. Det digitale spørreskjemaet har også en kartfunksjon slik at man kan stedfeste ulykken, og det har en «street view»-funksjon som kan identifisere hvilke elementer som bidro til ulykken (fortauskant, stolpe, hull, etc.).

I CyWalk benytter vi samme metode og verktøy, men vi registrerer også ulykker til fots, og vi inkluderer nå også Oslo, Bergen, Buskerudbyen (Drammen, Øvre Eiker, Lier, Kongsberg) og Nedre Glomma (Sarpsborg og Fredrikstad), i tillegg til Agder. På samme måte som i ReCyCLIST legger vi opp til at pasientene i stor grad skal registrere ulykkene selv, med mobiltelefonen sin, gjennom å skanne en QR-kode som finnes på plakater og brosjyrer på sykehus og legevakt. De som trenger hjelp, får det av helsepersonell. Pasientene kan alternativt registrere ulykken på Ipad på stedet, eller på en lenke når de kommer hjem.

Dette har fungert svært godt i ReCyCLIST der vi har registrert over 600 ulykker i Agder siden oppstart i juni 2022. Ulykkesregistreringen i CyWalk pågår fra mai 2024 til juni 2026.

Stedsregistrering som grunnlag for tiltak og forebygging

Hovedformålet med CyWalk-prosjektet er å innhente data om hvor ulykkene skjer er å registrere  ulykkespunkter som grunnlag for å iverksette tiltak. Vi benytter nye avanserte metoder innen romlig statistikk for å identifisere ulykkespunkter, i samarbeid med NTNU.

Basert på resultatene fra ulykkesregistrering og stedsregistrering skal vi iverksette og evaluere tiltak for bedre trafikksikkerhet for syklister og gående. Dette gjøres i samarbeid med lokale myndigheter, Trygg Trafikk, Statens vegvesen, og det svenske forskningsinstituttet VTI.

Oppfølging av fotgjengere som har hatt ulykke

I tillegg til å registrere ulykker til fots, skal vi også følge opp fotgjengerne som har hatt ulykke og undersøke om ulykken har ført til at de har endret reiseatferd og/eller om ulykken har påvirket deres livskvalitet. De som deltar i oppfølgingsundersøkelsen, vil bli bedt om å svare på et kort spørreskjema etter å ha registrert ulykken sin, og igjen etter 1, 6 og 12 måneder. Denne delen av prosjektet gjennomføres som et PhD-studium ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Intervjuer med fotgjengere

Vi vil invitere folk til å delta i dybdeintervjuer om opplevelsene deres som fotgjengere. Vi vil både snakke med folk som går mye og folk som går lite. Intervjuene vil handle om fotgjengerulykker, både fall og påkjørsel, tanker rundt risikoen for å oppleve slike ulykker, og hva man kan gjøre for å være tryggere som fotgjenger. Vi spør også om hvordan det var å gå ute sist vinter, og tanker om det å bruke brodder og refleks. Denne undersøkelsen er en del av PhD-prosjektet som er tilknyttet Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

CyWalk-prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd, Agder fylkeskommune, Vestland fylkeskommune, Oslo kommune, Buskerudbysamarbeidet, Bypakke Nedre Glomma og Statens vegvesen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger