Møte i NORSULP-byene

Kristiansand

Kristiansand kommune, Statens vegvesen Region Sør og NORSULP prosjektet arrangerte 27. august 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

Utgangspunkt for workshopen var at Kristiansand kommune sammen med Statens vegvesen Region Sør skal bidra om temaet bylogistikk i arbeidet med neste Nasjonale transportplan for perioden 2022-2033. Kommunen vil samtidig bruke resultater fra workshopen inn mot eget arbeid knyttet til bærekraftige logistikkplaner i by.

Bedre kunnskap om dagens situasjon for gods- og servicetransport er et bidrag til arbeidet med bærekraftige logistikkplaner i Kristiansand.  Samtidig ønsker en å avdekke utfordringer og se på mulige tiltak for å få en mer miljøvennlig og effektiv bylogistikk i framtida. Kommunen og Statens vegvesen Region sør ønsker i tillegg å skape en arena for samarbeid og diskusjon der deltakerne kan gi tilbakemeldinger og innspill inn i det videre arbeidet.

Rundt 30 inviterte deltakere fra kommunen, fylkeskommunen, logistikkoperatører, vare­leverandører, gårdeiere/handelsstand, politiet, arbeidstilsynet konsulenter, og Statens vegvesen deltok på workshopen.

Teknisk direktør Terje Lilletvedt åpnet sitt innlegg med å poengtere at kunnskap om logistikk fra workshopen vil være et nyttig bidrag i arbeidet med utvikling av  en overordnet byutviklingsstrategi, lokale sentra og knutepunkt. Workshopen er et ledd i kommunens strategiske arbeid med byutvikling.

Deretter fulgte et innlegg fra Olav Eidhammer (TØI) og Astrid Bjørgen (SINTEF) som presenterte NORSULP prosjektet og framtidsrettede løsninger for varelevering i byer. Internasjonale trender i varehandelen og aktuelle logistikkløsninger var neste presentasjon fra Olav Eidhammer (TØI).

Neste innlegg var fra senterleder Christina Omland som tok for seg dagens situasjon og utfordringer knyttet til varelevering til Sanden motehus. Hennes innlegg ble fulgt opp av et innlegg fra Arild Smeby fra ASKO som viste hvordan en leverandør planlegger og gjennomfører sin distribusjon av dagligvarer til butikker i Kristiansand.

Etter disse innleggene var det gruppearbeid hvor hovedvekten var lagt på å få fram dagens situasjon for bylogistikk i Kristiansand. Hva fungerer bra og hva fungerer mindre bra med hensyn til bylogistikk? Hovedkonklusjonen er at bylogistikken i Kristiansand fungerer bra, byen er grei å kjøre og levere varer i. Det ble videre framhevet at for vareleveranser er det en fordel at en del parkeringsplasser er fjernet. Samarbeidet mellom sjåfører og P-selskap fungerer godt, det er få utfordringer med levering fra varebiler, men litt større utfordringer med leveranser fra lastebiler, blant annet på grunn av for få leveringslommer og plasseringen av de vareleveranser som er. Det ble også framhevet at byen er lite tilrettelagt for budbiler og håndverkstransporter.

Etter lunsj var det innlegg fra aktører som berøres av varelevering og logistikkløsninger i Kristiansand. Første innlegg var om varelevering og kollektivtrafikk av utviklingssjef Thomas Ruud Jensen i Agder kollektivtrafikk AS. Raymond Solaas fulgte opp med et innlegg om utfordringer knyttet til parkering. Til slutt i denne delen av programmet presenterte Casper Svensson fra Citylogistikk Danmark forslag til forskjellige modeller for organisering av bylogistikken i Kristiansand. Disse innleggene ble fulgt opp av et gruppearbeid med fokus på tiltak og løsninger.

De viktigste tiltak og løsningsforslag var at det må skapes samarbeidsarenaer og/eller fora av samme type som denne workshopen for å legge til rette for dialog mellom offentlige myndigheter og private aktører. Videre er det et ønske at kommunen har økt fokus på bylogistikk i planprosesser. Varelogistikk og varelevering må framheves i planene. Rådhuset må gå foran med hensyn til å stille krav til leveranser, f.eks. type bil etc. For næringslivet framhevet gruppearbeidet at de må involvere seg mer i plansaker, tenke nytt og finne nye metoder for organisering av bylogistikken. Gårdeierne må bli flinkere til å samarbeide om varemottak. Det er også et forslag om at en bør samle varer fra flere leverandører på en HUB før en transporterer inn til byen.

Verkstedet ble avsluttet med en felles oppsummering.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger