Møte i NORSULP-byene

Trondheim

Trondheim kommune og NORSULP arrangerte 14. mars en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

Hensikten var at transportører, vareleverandører og -mottakere, forskere og byplanleggere skal få bedre kunnskap om dagens situasjon for varelevering i Trondheim, og finne mulige løsninger for framtida. Trondheim kommune ønsket å skape en arena for samarbeid og diskusjon med bransjen.

Rundt 70 inviterte deltakere fra kommunen, logistikkoperatører, vareleverandører, gårdeiere/handelsstand, arkitekter og konsulenter, Renholdsverket, Fylkeskommune, Statens vegvesen og NTNU var tilstede.

Verkstedet var et ledd i kommunens strategiske arbeid med byutvikling. Kunnskapen fra verkstedet vil være et nyttig bidrag i arbeidet med byutviklingsstrategi, kommunedelplan lokale sentra og knutepunkt, og plan for sentrumsutvikling.

Programmet var satt sammen med innledning fra Trondheim kommune ved Einar Aassved Hansen, kommunaldirektør for Byutvikling som aktualiserte hvor viktig vare- og tjeneste levering er framover i lys av befolkningsutviklingen i Trondheim med 3000 nye innbyggere hvert år.

Deretter fulgte innlegg fra Espen Refsnes Bring som presenterte konkrete utfordringer med varelevering i Trondheim. Problemstillinger ved mottak av varer i Trondheim sentrum ble presenterte av Alexander Skjefte ved EC Dahls pub og kjøkken og ved Ronny Brandhaug fra kjøpesentret Trondheim Torg.

Videre ga NORSULP/TØI to foredrag: Olav Eidhammers presenterte trender i varehandelen og bylogistikkplaner og framtidsrettede løsninger, deretter presenterte Karin Fossheim og Astrid Bjørgen bylogistikk og framtidsrettede løsninger.

Etter lunsj var det gruppearbeid med fokus på det som fungerer bra, hva fungerer dårlig og hvilke tiltak kan bidra til å endre situasjonen. Gruppenes prioriteringer kommer fram på Trondheim kommunens oppsummering av verkstedet. Verkstedet ble avsluttet med en felles oppsummering.

Byplankontoret gjennomførte en evaluering av dagen der den generelle tilbakemeldingen var at dette var et prisverdig initiativ. Det er et sterkt behov for å sette temaet på agendaen for dermed å styrke grunnlaget for samhandling og å heve kunnskapsnivået. Godt engasjement fra en bredt sammensatt forsamling bidro til en interessant dag, dog ble det etterlyst større politisk deltakelse.

Bilder, presentasjoner, oppsummering av innspill og evaluering ligger ute på nettsiden til de strategiske byutviklingsplanene.

Trondheim kommune planlegger et nytt møte om varelevering høst 2018. Der ønsker kommunen å diskutere utkast til planforslag med aktørene. I tillegg vil det bli avholdt et eget møte om varelevering i gatebruksplanen for Midtbyen.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger