NORSULP (Sustainable Urban Logistics Plans in Norway) hadde som hovedmål å utarbeide veiledning til bruk ved etablering av bylogistikkplaner i norske kommuner. Slik kan det tilrettelegges for effektiv og miljøvennlig avvikling av godstransport i byer og byområder.

Prosjektet var et Kompetanseprosjekt for næringslivet som skulle bidra til å øke kunnskapsnivået om og oppmerksomheten rundt bylogistikk i planlegging.

NORSULP var finansiert av Statens vegvesen, Vegdirektoratet og Norges forskningsråds Transport 2025-program.

Prosjektet gikk fra 2016-2019.

Prosjektet har identifisert allerede eksisterende europeiske bylogistikkplaner og deres praksis. Erfaringene herfra kan ha relevans for utvikling av tilsvarende planer i Norge. For at en bylogistikkplan skal være vellykket er det viktig at den er validert av brukerne: lokale-, regionale- og nasjonale myndigheter, transportører, varemottakere og varesendere.

Prosjektet identifiserte disse aktørenes behov knyttet til utforming av slike planer. Bylogistikkplanene utvikles av lokale eller regionale myndigheter, men gjerne i samarbeid med private aktører.

Det er ønskelig å skape en felles tilnærming mellom aktørene, for deretter å validere dette i de involverte kommunene som eier planarbeidet i den enkelte by.

Avslutningsvis har prosjektet etablert en generell veiledning som grunnlag for fremtidig utvikling og implementering av bylogistikkplaner. Samlet kan dette gi svar på hvordan en best mulig kan bistå norske kommuner i utviklingen av egne bylogistikkplaner.

Prosjektomtale - NORSULP i media

DN (18.02.2021):  Forbrukerne ønsker miljøvennlig varelevering, men tilbudet mangler

Bodø Nu (08.06.2017): "Nye transport-Bodø på tegneblokka"

Mediaplanet, samfunnsutvikling (09.2016): "Må planlegge bylogistikk bedre"

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger