Du er her

Transportøkonomisk institutt (TØI)

TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.

TØI ble opprettet i 1964, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

TØIs ledergruppe og organisering

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør

Kjell Werner Johansen, ass. direktør / avdelingsleder, Økonomiske analyser

Silvia Olsen, avdelingsleder, Mobilitet

Trine Dale, avdelingsleder, Sikkerhet og atferd

Frants Gundersen, avdelingsleder, Teknologianalyse og innovasjon

Gro Østlie, økonomi- og administrasjonssjef

Gina Scholz, Kommunikasjonssjef

Oversikt over TØIs styre


Stiftelsens formål

Stiftelsen er en allmennyttig forskningsstiftelse som skal være et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å utvikle kunnskap på høyt internasjonalt nivå med vitenskapelig kvalitet og formidle denne til nytte for samfunns- og næringsliv.

Dette skal vi få til gjennom å:

 • Legge vitenskapelig metode og etikk til grunn for alt vi produserer
 • Arbeide nært med oppdragsgivere og beslutningstakere for å bidra til å løse deres utfordringer
 • Gi medarbeiderne faglig utvikling og dyktiggjøre dem gjennom å legge til rette for et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsbetingelser
 • Formidle forskningsresultater og bidra til at disse blir nyttiggjort i samfunnet 
 • Arbeide for en høy faglig kompetanse i Norge og en god utnyttelse av forskningsressurser innen mobilitet gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og undervisningssteder 
 • Følge digital utvikling og videreutvikle og tilpasse kompetanse og forskning til nye 
 • løsninger og transportformer

Innen samferdselssektoren er det et utstrakt samarbeid både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette sees som en anerkjennelse av instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren.

Strategi

Instituttets virksomhet bygger på følgende kjerneverdier:

 • Uavhengighet
 • Etterrettelighet
 • Glede
 • Samarbeid

Verken oppdragsgivere eller andre interessegrupper kan styre konklusjonene i TØIs arbeider. Konklusjonene følger av den analysen som blir gjort og den kunnskap som framkommer gjennom prosjektet. TØIs rapporter og resultater er som hovedregel offentlige. Både metode og resultater kan etterprøves.Forskerne arbeider sammen og deler kunnskap og kompetanse på tvers av faggrensene.

Les hele TØIs strategi for perioden 2023 - 2033

Oppdragsforskning

Transportøkonomisk institutt jobber med oppdragsforskning. Vi leverer tilbud/blir bedt om å levere tilbud på prosjekter og blir vurdert i konkurranse med andre forskermiljøer. 

Forskerne på TØI tar betalt for sine timer og har krav om å føre hver time som benyttes i arbeidet med å besvare oppgaven. Det er disse prosjektene, med sine kostnadsrammer og timene vi fører, som gir oss inntekter og danner grunnlaget for vår virksomhet. TØI tar også betalt for forespørsler som går utover det som er å regne som prosjektaktiviteter. Det gjelder for eks foredrag. Normalt vil vi be om å få dekket tiden vi bruker på foredraget og til forberedelser. 

TØI mottar midler fra Forskningsrådet, en grunnbevilgning. Disse midlene utgjør rundt 14 prosent av TØIs omsetning og er forbeholdt kompetanseheving og forskningsformidling.

Finansiering og fagbakgrunn

Oppdragsinngangen var svært god med en netto omsetning på over 147 mill. kroner. Driftsresultatet var 
positivt på 8 mill. kroner før bonusberegning, og 4,4 mill. kroner etter. Se forøvrig årsrapport for mer detaljer om finansiering og økonomi.

Instituttet hadde ved årsskiftet 110 ansatte inkludert pensjonister på timekontrakt. Det er et mål for TØI at de anssatte skal ha ulik fagbakgrunn og at det skal være en balanse i antall med ulik bakgrunn.

TØI er sertifisert som Miljøfyrtårn

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger