logo

Søk

Du er her

Transportøkonomisk institutt (TØI)

TØI er et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme forskning til nytte for norsk samfunns- og næringsliv. TØI skal også formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne.

TØI ble opprettet i 1958, og ble en fristilt privat stiftelse i 1986. Instituttet mottar basisbevilgning fra Norges forskningsråd.

TØIs ledergruppe og organisering

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør

Kjell Werner Johansen, ass. direktør / avdelingsleder, Økonomiske analyser

Silvia Olsen, avdelingsleder, Mobilitet

Trine Dale, avdelingsleder, Sikkerhet og adferd

Jardar Andersen, avdelingsleder, Teknologi

Gro Østlie, økonomi- og administrasjonssjef

Harald Aas, kommunikasjonssjef


Oversikt over TØIs styre


Stiftelsens formål

Transportøkonomisk institutt er en ideell stiftelse som skal utvikle og formidle kunnskap om samferdsel med vitenskapelig kvalitet og praktisk anvendelse. TØI skal:

  1. Fungere som et nasjonalt senter for samferdselsforskning med ansvar for å drive og fremme denne forskningen til nytte for norsk samfunns- og næringsliv
  2. Formidle informasjon om forskningsresultater og bidra til at forskningsresultatene blir nyttiggjort i samfunnet gjennom samarbeid med brukerne
  3. Arbeide for en høy samferdselsfaglig kompetanse og en hensiktsmessig utnyttelse av de samlede forskningsressurser innen samferdsel gjennom samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og undervisningssteder
  4. Gi medarbeiderne muligheter for faglig utvikling og dyktiggjøre dem for innsats innenfor og utenfor stiftelsen.

Innen samferdselssektoren er det et utstrakt samarbeid både nasjonalt, nordisk og internasjonalt for øvrig. Ansatte ved TØI er med i en rekke komiteer, utvalg og arbeidsgrupper. Dette sees som en anerkjennelse av instituttets status som det sentrale forsknings- og utredningsorgan innen samferdselssektoren.


Strategi

Instituttets virksomhet bygger på følgende kjerneverdier:

  • Uavhengighet: Verken oppdragsgivere eller andre interessegrupper kan styre konklusjonene i TØIs arbeider. Konklusjonene følger av den analysen som blir gjort og den kunnskap som framkommer gjennom prosjektet.
  • Etterrettelighet: TØIs rapporter og resultater er som hovedregel offentlige. Både metode og resultater kan etterprøves.
  • Fellesskap: TØI er ett institutt. Forskerne arbeider sammen og deler kunnskap og kompetanse på tvers av faggrensene.

Les hele strategidokumentet


Finansiering og fagbakgrunn

Den samlede omsetningen på TØI var i 2019 på 150 millioner kroner. Forskningsrådet stod for 45 prosent av dette, inkludert basisfinansieringen på 19,9 millioner kroner. Statens vegvesen var ellers den største oppdragsgiveren i 2016 med oppdrag for 21 millioner kroner. Se forøvrig årsrapport for mer detaljer om finansiering og økonomi.

Oppdragsgivere og prosjektinngang (i prosent)

TØI har 78 forskerårsverk. Det er et mål for TØI at de skal ha ulik fagbakgrunn og at det skal være en balanse i antall med ulik bakgrunn.

TØI er en del av Forskningssenter for miljø og samfunn - CIENS

TØI er sertifisert som Miljøfyrtårn

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Harald Aas