Avdeling for mobilitet

Avdelingsleder: Silvia Olsen

Avdelingen skal bidra med kunnskap om etterspørsel, organisering og finansiering av persontransport og sammenhengen mellom transportforhold og regional utvikling. Reiseliv og samferdselsstatistikk står også sentralt.

Arbeidet er organisert i følgende forskningsområder:

Avdeling for sikkerhet og atferd

Avdelingsleder: Trine Dale

Avdelingen skal bidra med kunnskap om trafikksikkerhet som grunnlag for utformingen av forvaltningens og næringslivets sikkerhetspolitikk. Avdelingen arbeider med undersøkelser av ulike sikkerhetstiltaks effekter, løpende analyser av ulykkesutvikling, studier av føreratferd samt undersøkelser av sikkerhet og risikostyring i norske transportorganisasjoner og systemer. Avdelingen har ansvaret for TØIs Trafikksikkerhetshåndbok, der kunnskap formidles aktivt gjennom løpende oppdatering av bokens nettversjon.

Arbeidet er organisert i tre forskningsområder:

Avdeling for økonomiske analyser

Avdelingsleder: Kjell Werner Johansen

Avdelingen skal, gjennom økonomiske analyser og utvikling av analyseverktøy, bidra til effektiv og ressursvennlig transportavvikling innen person- og godstransport. Avdelingen arbeider med å analysere effekten av økonomiske virkemidler på transportetterspørsel, transportmiddelvalg, etterspørselselastisiteter, bruk av infrastruktur og utslipp av drivhusgasser. Utvikling og forbedring av verktøyet for samfunnsøkonomiske analyser i samferdselssektoren er, sammen med gjennomføring av konkrete nyttekostnadsanalyser samt IT- og logistikkanalyser, viktige arbeidsområder for avdelingen.

Arbeidet er organisert i tre forskningsområder:

Avdeling for teknologianalyse og innovasjon

Avdelingsleder: Frants Gundersen

Avdelingen bidrar til kunnskap om teknologisk utvikling i transportsektoren og innsikt i muligheter, begrensninger og hva som skal til for at ny teknologi kan bli til løsninger som befolkningen, næringsliv og offentlige organisasjoner ønsker å ta i bruk. Avdelingen arbeider med kjøretøy- og transportteknologi, miljøutfordringer knyttet til transport, analyser av effekter av miljøtiltak, automatisering og intelligente transportsystemer, samt innovasjon innenfor transport og logistikk. Avdelingen har ansvaret for tiltak.no som inneholder systematisert kunnskap om miljøtiltak.

Arbeidet er organisert i tre forskningsområder:

Administrasjonsavdelingen

Økonomi- og administrasjonssjef: Gro Østlie

TØI skal ha et kompetent støtteapparat (administrasjon og servicefunksjoner) som drives på en effektiv og profesjonell måte og med høy servicegrad.

TØIs administrasjon omfatter:

  • Personal, regnskap og prosjektkoordinering
  • IT
  • Arkiv og vevtjenester
  • Sentralbord
  • Sekretærfunksjoner

 

Kommunikasjonsavdelingen

Kommunikasjonssjef Gina Scholz

Kommunikasjonsavdelingen skal bidra til å gjøre TØIs forskning kjent blant brukere og allmennheten.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger