Møte i NORSULP-byene

Oslo

Oslo kommune og NORSULP arrangerte 12. april 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk.

Oslo kommune og NORSULP arrangerte 12. april 2018 en workshop for byens aktører innen bylogistikk. Målsettingen med dagen var å få aktørenes synspunkter på hva som kan sikre mer effektiv og klimavennlig vare- og servicetransport i Oslo.

Rundt 55 deltakere fra kommunen, distribusjon, logistikkoperatører, gårdeier/handelsstand, Statens vegvesen, arbeidstilsynet og organisasjoner var tilstede. Rammene for arrangementet var et ønske fra Oslo kommune om å få innspill på hva en bylogistikkplan for Oslo kan inneholde og hvordan de kan utvikle en tiltakspakke for å sikre mer effektiv og klimavennlig bylogistikk i Oslo.

En del av programmet besto i ulike presentasjoner fra forskjellige aktører involvert i bylogistikk. Daniel Rees fra Byrådsavdelingen ønsket velkommen til workshopen og presenterte noe av byrådets tanker om varedistribusjon og logistikk i Oslo. Karin Fossheim (TØI) og Astrid Bjørgen (SINTEF) presenterte NORSULP-prosjektet og resultatene fra dette arbeidet så langt. For å gi en oversikt over vare- og servicetrafikken og å øke kunnskapen om miljøavtrykket fra servicetjenester og varelevering i Oslo presenterte Tale Ørving (TØI) TØI-rapporten «Kunnskapsgrunnlag for mer klimavennlig næringstrafikk i Oslo». For Oslo kommune presenterte Helge Jensen Bymiljøetaten arbeid med varelevering og servicetransport i Oslo sentrum og oppnåelse av kommunens klimamål for 2020. Av aktørene fra privat sektor presenterte Tore Alm fra Transport-Formidlingen SA hvordan de som utleier av transporttjenester jobber for å gjøre vareleveringene mer effektive og med nullutslipp. Anne-Karine Rynning fra Harry-Martinsen AS presenterte hvordan Oslo sentrum fungerer for en mellomstor håndverkerbedrift, mens Jon Anders Henriksen fra Oslo Handelsstand forening påpekte at det er viktig at tiltakene for vareleveringen i sentrum ikke blir en hindring for butikkene som er etablert der.

Gruppearbeidene var todelt og det første gruppearbeidet ga aktørene muligheten til å komme med innspill på hva som fungerer bra og hva som fungerer mindre bra i Oslo i dag. Positive ting var at redusert personbiltrafikk gir økt tilgang til gatenettverket i indre by og at Alnabru er lokalisert i nærhet til Oslo sentrum, noe som gir flere muligheter for alternative kjøretøy. I tillegg ble det trukket frem som positivt at bransjen blir spurt, at regulerte gater fungerer bedre enn uregulerte gater og at ordningen med post i butikk fungerer godt for å kunne organisere småpakkeleveranser.

De største utfordringene for bylogistikken i Oslo i dag er: 1) fremkommelighet, 2) arealer, 3) helse, miljø og sikkerhet, 4) manglende forutsigbarhet og helhetlig planlegging, 5) varemottak og parkeringsmuligheter og 6) lite samordning mellom aktørene. I tillegg til at disse utfordringene ble diskutert kom det også frem ulike løsninger. Aktørene ønsker at kommunen etablerer en overordnet plan for bylogistikk, at de tar ansvar for helhetlig koordinering, vurderer å tillatte bedre utnyttelse av døgnet, samt at de kan benytte dynamisk skilting. Handelsstanden kan være med å utforme konkrete løsninger for varemottak, mens logistikkaktørene kan bli flinkere til å kommunisere deres behov og gjennomføre bedre ruteplanlegging.

Selv om det kom frem mange ulike og til dels motstridende synspunkter var det et stort engasjement blant aktørene og de fleste var enige om at samhandling på tvers av sektorer er nødvendig for å sikre en mer effektiv og klimavennlig vare- og servicetransport i Oslo.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger