Du er her

Veioppmerking får syklistene bort fra fortauet

I gater der fotgjengere, syklister og biler deler på arealet bidrar oppmerking med pil og sykkelsymbol i veibanen til at færre sykler på fortauet.

Norge er et av få land som tillater sykling på fortau. I pilotprosjektet "Sykkelpiloter" ønsker Vegdirektoratet å innhente kunnskap og erfaring med nye sykkeltiltak, som kan bidra til å nå målsettingen om flere syklende. For å vurdere effekten av tiltakene har forskere ved TØI gjennomført før- og etterundersøkelser i forsøksbyene Horten og Lillehammer.

Ett av tiltakene som er testet ut er oppmerking med sykkelpiktogram og piler i gater der man sykler i blandet trafikk (såkalte «sharrows). Hensikten med tiltaket er å få syklister til å sykle mer i veibanen og mindre på fortau, samt gjøre dem mer synlige for bilistene.

Etter at merking med sykkelpiktogram ble innført fant man at

  • Flere syklister sykler i veibanen
  • Både gående og syklende opplever at gatene fungerer bedre
  • Fotgjengere opplever større trygghet
  • Mange syklet mot kjøreretningen i enkelte gater, men etter tiltaket ble innført var dette nesten fraværende.
  • Flere syklister la vekt på bra infrastruktur som begrunnelse for sitt valg om å sykle i den aktuelle gaten
  • Færre syklister svarte at de ble hindret av fotgjengere og andre trafikanter
  • Blant bilister opplever noen flere å bli hindret av andre trafikanter, samt noe økning i konflikter med syklister
  • Flere syklister rapporterte om utrygghet knyttet til biltrafikken

Alt i alt ser det ut til at oppmerkingen med sykkelpiktogram har hatt den tilsiktede effekten både i Horten og i Lillehammer, ved at en del av sykkeltrafikken er flyttet fra fortauet til kjørebanen, men at effekten er sterkere i Lillehammer enn i Horten. Dette har sannsynligvis å gjøre med at det i Horten var en sterkere kultur for å sykle på fortauet, trolig fordi fortauene var brede og dermed tilrettelagt for sykling.

Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen og er en del av prosjektet «Sykkelpiloter».

Rapport: Sykkelpilot: Evaluering av tiltaket «sharrows» TØI-rapport 1789/2020. Forfattere: Aslak Fyhri, Torkel Bjørnskau, Ole Johansson, Fridulv Sagberg

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger