Du er her

  • > Atferd og transport
  • > Underrapportering av eneulykker på sykkel og gange gir uklare risikotall

Underrapportering av eneulykker på sykkel og gange gir uklare risikotall

Det er stort sprik mellom skadetallene for sykkel fra den offisielle ulykkesstatistikken og rapporteringen fra helsevesenet. Oslo skadelegevakt har registrert 11 ganger så mange skader på sykkel som de offentlige tallene.

Det er særlig eneulykker som forkludrer bildet. Dette kommer frem i en ny TØI-rapport som omhandler ulykker og skader blant syklister og fotgjengere de siste tyve år. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av Trygg Trafikk. Ifølge den offisielle ulykkesstatistikken har antall ulykker og skader blant syklister og fotgjengere blitt kraftig redusert mellom 2000 og 2020. Men skadedata fra helsevesenet viser et helt annet bilde, særlig for sykkelskader. Skadetallene fra helsevesenet viser nemlig ingen klar nedgang, og ifølge Oslo skadelegevakt ser man faktisk en liten økning i sykkelskader i perioden 2014 til 2019. En del av forklaringen dreier seg om rapportering av ulykker og definisjonen av disse.

Se video om rapporten her

Nedgangen i tallet på omkomne er derimot udiskutabel; fra 47 fotgjengere og 13 syklister i 2000 til 14 fotgjengere og 3 syklister i 2020. Antall omkomne per innbygger er lavere i Norge enn noen andre sammenlignbare land.

Skadetall på sykkel 11 ganger høyere ved Oslo skadelegevakt

Tall fra Norsk pasientregister (NPR) og Nasjonalt Traumeregister (som registrerer trafikkskader basert på sykehusdata) og tall fra Oslo skadelegevakt viser at sykkelskader dominerer stort i skaderegisteret med bortimot dobbelt så mange skader som for personer i personbil/varebil. Hos Oslo skadelegevakt viser registrerte sykkelskader fra både 2014 og 2019 rundt 11 ganger så mange skader som det som registreres i den offisielle statistikken.

De vanligste skademekanismene er at syklisten mister balansen, faller pga. bråbremsing, trikkeskinner (får hjulet i trikkeskinnen eller sklir) eller fortauskanter. De fleste av sykkelskadene har skjedd etter eneulyk­ker og registreres ikke av politiet, og kommer dermed ikke med i den offisielle ulykkesstatistikken. Eneulykker på sykkel som skjer i vei åpen for vanlig trafikk er per definisjon en trafikk­ulykke siden et kjøretøy (sykkel) er involvert og skal rapporteres.

60 ganger så mange skader på fotgjengere

Eneulykker med fotgjengere er imidlertid ikke definert som trafikkulykker siden det ikke er kjøretøy involvert, selv om ulykken skjer i vanlig trafikk. Helsevesenets tall for trafikkulykker med fotgjengere er dermed ikke så avvikende som for sykkel, men hadde man tatt med eneulykker blant fotgjengere blir skadebildet et annet: Ifølge den offisielle ulykkesstatistikken ble 106 fotgjengere skadet i trafikkulykker i Oslo i 2016. Samme år registrerte Oslo skadelegevakt alle fotgjengerskader som kom til behandling. Tallet viste ca. 6300 tilfeller, eller omtrent 60 ganger så mange. Nesten alle var blitt skadet pga. fall uten at andre trafikanter var involvert og de fleste skadene skyldtes at fotgjengeren skled eller snublet pga. en fortauskant.

Tiltak rundt utform­­ing, drift og vedlikehold av infrastruktur  

Når flertallet av syklister og fotgjengere blir skadet i eneulykker er utfordringer knyttet til infra­struktur et større problem enn interaksjon mellom trafikanter. Skadetall fra helsevesenet vil bli stadig mer relevante siden gående og syklende separeres mer fra biltrafikk, samtidig som det blir stadig flere restriksjoner på bil­kjøring i sentrumsområder i byer og tettsteder. Det innebærer at tiltak knyttet til utform­­ing, drift og vedlikehold av infrastruktur blir viktig for å unngå at ulykkene øker når man stimulerer til at flere skal gå og sykle.

Rapport: Trafikksikkerhet for syklister og fotgjengere – status og utfordringer. TØI-rapport 1844/2021. Forfatter: Torkel Børnskau

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger