Du er her

Skilting og veioppmerking på bakken har god effekt

Sykkelveivisning med skilt og sykkelsymbol og pil oppmerket i bakken gir bedre oversikt enn før, mer kontroll og bedre rutevalg for syklister.

Forskere ved TØI har testet ut nye prinsipper for sykkelveivisning og oppmerking på en strekning vest i Oslo, og undersøkt effekten av tiltakene på rutevalg og trafikksikkerhet.

Sykkelsymbol og pil oppmerket i bakken, sykkelveivisning med skilt, ruteidentitet ved hjelp av nummerering og avstandsangivelse i minutter er tiltak som bidrar til at syklistene velger en mer hensiktsmessig rute og får bedre oversikt og kontroll.

Tiltak for å øke andelen syklende har hovedsakelig vært rettet mot utbygging og utbedring av fysisk infrastruktur, men mye tyder på at det er behov for å tenke bredere omkring strategier og tiltak for å få flere til å sykle.

FoU-prosjektet som TØI gjennomfører sammen med Oslo kommune og Viken fylkeskommune, heter «Brukerorientert sykkelveivisning». Prosjektet skal danne grunnlaget for en ny veileder om sykkelveivisning og skilting. Det ble gjennomført felteksperiment med bruk av intervjuer, blikksporing og GoPro-kamera.

På en strekning mellom Sentrum og Frognerbadet i Oslo testet man ut seks tiltak:

  • Oppmerking i bakken med sykkelsymbol og pil
  • Ruteidentitet
  • Avstandsangivelse i minutter istedenfor kilometer
  • Kartskilt, dvs. skilt med grafisk angivelse av sykkelrutas videre forløp
  • Skilting inn på ruter
  • Pylonskilt (informasjonssøyle) med kart

Deltagerne opplevde det nye systemet som en forbedring, og følte at de hadde større grad av kontroll og oversikt etter at den nye skiltingen og oppmerkingen kom. Syklistene endret rutevalg som et resultat av tiltakene og valgte en mer hensiktsmessig rute.

Informasjonssøylene og de detaljerte kartskiltene ble i liten grad brukt av syklistene når de var «i fart». Da var oppmerkingen i bakken viktigst. Når farten gikk ned, enten fordi syklisten var usikker, eller fordi det var en oppoverbakke, var syklistene mer tilbøyelige til å studere pyloner og kartskilt.

Maskinlæring ble brukt til å analysere om den nye oppmerkingen førte til at syklistene ble mindre oppmerksomme på andre trafikanter. I kombinasjon med intervjuene fant man heller at tiltakene var en forbedring enn en trussel for trafikksikkerheten.

Rapport: Ny sykkelveivisning i Oslo: Før- og etterundersøkelse av forsøksstrekningen «Rute 2» TØI-rapport 1818/2021. Forfattere: Aslak Fyhri, Ole Johansson, Ingeborg Storesund Hesjevoll

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger