Du er her

Nye sykkeltiltak gjør alle trafikantgrupper mer fornøyde

Både syklister, fotgjengere og bilister gir tommel opp for envegsregulert sykkelveg i Oslo.

I en serie nye TØI-rapporter har man evaluert ulike tiltak i Statens vegvesens prosjekt Sykkelpiloter. Sykkelpilotprosjektet har som mål å innhente kunnskap og konkrete erfaringer med lite kjente sykkeltiltak som kan bidra til å nå målsettingen om at flere skal sykle i hverdagen.

«Envegsregulert sykkelveg»Tiltaket omfatter bygging av hevet sykkelveg med rød asfalt i begge retninger i Åkebergveien i Oslo, samt skilt som regulerer kjøreretning og vikepliktsforhold. På den envegsregulerte sykkelvegen sykler man på et eget nivå adskilt med kantstein mot kjørebanen og tilsvarende kantstein mot fortauet. Sykkelvegen er opphøyet fra vegbanen, og fortauet hevet over sykkelvegen (se illustrasjon).

Det ble gjennomført videoregistreringer og intervjuer med syklister, forgjengere og bilister før-, under- og etter gjennomføringen av tiltaket. I den første fasen etablerte man eget sykkelfelt kun på den ene siden av gaten og fjernet parkeringsplasser med det resultat at det i hovedsak var syklistene som opplevde en forbedring.

Etter etableringen av envegsregulert sykkelveg på begge sider av gata oppgir alle trafikantgrupper at situasjonen har blitt betydelig bedre. Eneste unntak er at syklistene opplever noe mer å bli hindret av andre syklister. I og med at sykkeltrafikken har økt betydelig som følge av tiltaket, blir det rett og slett trangt om plassen av og til.

 

Åkebergveien ved Grønlandsleiret før/etter

Her kan du lese et sammendrag og rapporten i sin helhet

Stor venstreving ga bedre og tryggere lysregulerte kryss

Tiltaket «stor venstresving» omfatter oppmerking av venteboks for syklistene i lysregulerte kryss, samt skilt før krysset for å vise venstresving i to faser. I stedet for at syklistene legger seg inn mot midten av kjørebanen når de skal svinge til venstre, innebærer stor venstresving at de stopper på et markert felt på høyre siden i kjørebanen og krysser over vegen når det er ledig.

Evalueringen ble gjennomført i tre kryss på Ring 2 i Oslo, med før- og etterundersøkelser med videoregistreringer og intervjuer med syklister.

Etter at tiltaket var innført tok dobbelt så mange stor venstresving, til tross for at tiltaket medfører en betydelig økning i tiden det tar å sykle gjennom krysset. Andelen syklister som var tilfreds med hvordan krysset fungerer økte betydelig, og 1 av 4 var svært enige i at tiltaket hadde gjort det tryggere for dem å sykle gjennom krysset.

Her kan du lese et sammendrag og rapporten i sin helhet

Sykkelgate med begrenset biltrafikk hadde mindre effekt

Sykkelgate med begrenset biltrafikk er et skilttiltak som ble testet ut i Porsgrunn. I slike gater testes nye soneskilt for sykkelgate og vegarealet prioriteres for sykkel, samtidig som det er tillatt for bil, og syklister og bilister deler vegbanen. Ønsket er at bilistene skal ta spesielt hensyn (og tilpasse kjøremønsteret) til syklistene. I gaten der tiltaket ble iverksatt hadde syklistene relativ god fremkommelighet i utgangspunktet, og man fant kun en liten økning i tilfredshet blant syklistene.

Det var en nedgang i biltrafikken i gata mellom før- og etterundersøkelsen, men dette skyldes trolig andre forhold enn selve skiltingen, selv om vi ikke kan se bort fra at skiltingen har en viss avisningseffekt på bilene.

Her kan du lese et sammendrag og rapporten i sin helhet

Prosjektet er finansiert av Statens vegvesen Vegdirektoratet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger