Du er her

Nesten halvparten av elsparkesyklistene har kjørt med promille

43 prosent av de som bruker elsparkesykler har kjørt i alkoholpåvirket tilstand, og de ser det som lite sannsynlig å bli stanset i promillekontroll.

Dette kommer frem i en ny TØI-rapport hvor både brukere og ikke-brukere av elsparkesykkel har deltatt i en nettbasert spørreundersøkelse.

Over halvparten av brukerne sier at de «nesten alltid» kjørte uten hjelm. En av tre har kjørt på rødt lys, nesten like mange har kjørt med mer enn én person på elsparkesykkelen og mange oppgir å ha kjørt med høyere hastighet enn gangfart på fortau.

Både de som bruker elsparkesykkel og de som ikke gjør det mener det er lite sannsynlig å bli stanset i fartskontroll eller promille­kontroll på en typisk tur med elsparkesykkel.

Mens både private og delte elsparkesykler fortsetter å øke i popularitet har man i liten grad klart å ta tak i de største utfordringene knyttet til samhandling og sikkerhet. Studien viser at det fortsatt er en polarisering mellom brukere og ikke-brukere, hvor ikke-brukere generelt opplever samhandlingen med elsparkesyklister som irriterende og utrygg. Mange ikke-brukere har opplevd nesten-ulykker og peker på oppførselen til elsparkesyklisten som en viktig faktor. Brukere har oftest opplevd eneulykker og trekker frem glatt og ujevnt underlag som de viktigste risikofaktorene.

Reiser med elsparkesykkel brukes mest til arbeidsreiser og til ærender/fritidsaktivitet og erstatter primært turer til fots og kollektivreiser. Studien viser også at privateide elsparkesykler erstatter flere bilreiser enn turer med delte elsparkesykler. En større andel brukere i denne undersøkelsen sier de ville tatt bil eller taxi dersom de ikke hadde hatt elsparkesykkel tilgjengelig på sist tur, enn i den tidligere kartleggingen fra i fjor (Fearnley, Berge, & Johnsson, 2020).

Når det gjelder ulike foreslåtte tiltak eller regelendringer knyttet til elsparkesykler er det en klar tendens til at ikke-brukere er mer positive til alle foreslåtte tiltak enn brukere. Brukere er derimot er mest positive til bestemte parkeringsplasser for delte elsparkesykler, og deretter for økt politikontroll. Videre er mange brukere imot obligatorisk opplæring for elsparkesyklister, mens mange ikke-brukere er for dette.

I studien er det brukt en nettbasert spørreundersøkelse med personer som ble rekruttert via Facebook, i det som kalles et «bekvemmelighetsutvalg». Resultatene kan gi viktige indikasjoner på holdninger og opplev­elser i områdene respondentene kommer fra, men er påvirket av hvem som hadde mulig­heten til å svare, og hvem som valgte å gjøre det. Spørreundersøkelsen var åpen fra 25. juni 2020 til 20. juli 2020 og 865 personer over 18 år deltok.

Spørreundersøkelsen ble utviklet i samarbeid med forskere i Australia, Belgia, Tsjekkia og Sverige, og distribuert i disse landene i løpet av sommeren og høsten 2020. Siden regelverket for bruk av elsparkesykkel på fortau er forskjellig i de ulike landene som samarbeidet om prosjektet, valgte forskerne ved TØI å sammenligne hvordan ikke-brukere opplever samhandlingen med elsparkesyklister når de går.

Norge, Sverige og Belgia tillater bruk på fortau dersom man holder tilnærmet ganghastighet, med litt ulike formuleringer i regel­verket. Av de fem landene hvor spørreundersøkelsen ble gjennomført er det kun i Tsjekkia det er forbudt å bruke elsparkesykkel på fortau, men også der er det tillatt i gågater og torg. Resultatene viser at det tsjekkiske utvalget er de eneste som opplever samhandlingen med elsparkesyklister som hyggelig, mens de andre utvalgene opplever den som irriterende. Det kan bety at et forbud mot bruk av elsparkesykler vil oppleves som positivt for fotgjengere.

Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt finansiert av Statens vegvesen, Viken fylkeskommune og Trondheim kommune, samt interne satsingsmidler fra Transportøkonomisk institutt.

Rapport: Elsparkesykler til glede og besvær. TØI-rapport 1828/2021. Forfattere: Katrine Karlsen og Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger