Du er her

  • > Atferd og transport
  • > Nesten 6 av 10 ungdommer erstattet gange med elsparkesykkel på siste tur

Nesten 6 av 10 ungdommer erstattet gange med elsparkesykkel på siste tur

Men elsparkesykkelbruk bidro også til mindre foreldrekjøring, mer aktivitet utenfor hjemmet og mindre dataspilling.

Det fremkommer i en ny TØI-rapport som har sett på mobilitet blant ungdom mellom 13 og 22 år.

På samme måte som blant voksne erstatter elsparkesykkel, gange, reiser med kollektivtransport og sykkel. 58 prosent oppga at dersom de ikke hadde brukt elsparkesykkel på siste tur ville de gått, 18 prosent ville reist med kollektivtransport og 9 prosent ville syklet.

Økt bruk av elsparkesykkel har dermed en negativ påvirkning på ungdoms aktive mobilitet. Likevel svarer en god del at de i mindre grad enn tidligere blir kjørt til ulike aktiviteter som følge av elsparkesykkelbruk. Videre tyder analysene på at bruk av elsparkesykkel også bidrar til mindre stillesitting i form av økt aktivitet utenfor hjemmet og mindre dataspilling. Selv om bruk av elsparkesykkel dels har negative konsekvenser for folkehelse og fysisk aktivitet, bidrar det dermed også positivt til ungdoms aktivitetsnivå og sosiale liv. 

Elsparkesykkel brukes oftest til og fra skolen, deretter til og fra sosiale aktiviteter/vennebesøk. Bruk «uten mål og mening» det tredje vanligste bruksformålet.

Hele 83 prosent av ungdommene har tilgang til elsparkesykkel, enten ved at de eier egen elsparkesykkel, kan låne en elsparkesykkel eller ved å ha en leieordning for elsparkesykkel der de bor. En like stor andel (83 prosent) av ungdommene har brukt elsparkesykkel minst en gang, mens 9 prosent regnes som hyppige brukere.

15 prosent har hatt uhell med elsparkesykkel, og de fleste ulykkene kan karakteriseres som eneulykker. Dette er i tråd med resultater fra Oslo skadelegevakt fra 2021, samt tidligere studier som baserer seg på selvrapporterte uhell på elsparkesykkel blant voksne. Manglende hjelmbruk, to personer på en sparkesykkel og høyere hastighet enn gangfart på fortau er de mest utbredte risikoatferdene. Jenter, og de mellom 16 og 17 år har størst risiko for ulykker.

Å kjøre elsparkesykkel i alkoholpåvirket tilstand synes å øke med alder. 7 prosent i alderen 13-15 år oppgir at de har kjørt elsparkesykkel mens de var påvirket av alkohol, men tendensen er stigende jo eldre respondentene er. For de mellom 18 og 19 år er andelen 34 prosent, og for aldersgruppen 20-22 år har 42 prosent kjørt elsparkesykkel med promille.

De fleste ser det som usannsynlig at de vil skade seg eller andre på elsparkesykkel, men gutter regner sannsynligheten som lavere enn jenter. Gutter er også mindre bekymret for å skade seg eller andre. Eldre ungdom vurderer risikoen for å skade seg eller andre høyere enn de yngre.

Når man ser på bruk av elsparkesykler har de mellom 16 og 17 år høyest risiko, og de mellom 13 og 15 år har lavest risiko.

Jenter har høyere risiko enn gutter, noe som står i motsetning til tidligere forskning om ulykkesrisiko. Det er noe usikkerhet knyttet til dette funnet, og hvorvidt hele denne forskjellen kan forklares med generell risikoatferd og risikoforståelse er noe uklart. Det er derfor behov for å utforske disse sammenhengene bedre.

Rapporten er en del av forskningsprosjektet Ungspark og er et samarbeidsprosjekt med Statens vegvesen, Ruter, Helsedirektoratet, Oslo kommune v/Bymiljøetaten, Stavanger kommune, Lørenskog kommune, Horten kommune, Fredrikstad kommune, Asker kommune, Bærum kommune, Buskerudbyen (Kongsberg og Drammen kommune) og Ung i Trafikken.

Rapport: Ungdom og bruk av elsparkesykler - En spørreundersøkelse om mobilitet og ulykkesforhold i ni norske kommuner. TØI-rapport 1899. Forfattere: Vibeke Milch, Ingunn Opheim Ellis, Katrine Karlsen, Aslak Fyhri

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger