Du er her

Mangelfulle sykkeltellinger et problem for planlegging

Et kunnskapssenter for sykling kan være nyttig for innsamling og utveksling av data.

Dette er et av tiltakene som foreslås i en ny TØI-rapport som har utredet hvordan man kan hente inn bedre data om sykling og nye former for mikromobilitet.

Både Statens vegvesen og norske byer og kommuner har store ambisjoner for å øke sykkelbruken. Men dataene som viser hvor mange som sykler og hvordan dette utvikler seg, spriker veldig. Det finnes i dag ingen datakilder eller innsamlingsmetoder som fanger opp alle aspekter ved sykling.

Reisevaneundersøkelser (RVU) som er mest brukt, er godt egnet til å si noe om transport­middelvalg. Sykkeltellere kan bedre fange opp endringer over tid. App-data, som fortsatt ikke brukes så mye, kan si noe om rutevalg, men er like sårbare som RVUer for lav svar­prosent og utvalgsskjevheter.

Telledata fra Oslo kommune og fra Statens Vegvesen viser nesten 80 prosent økning i sykling fra 2014, mens RVU-tallene viser en økning på 20 prosent i den samme perioden. Stor usikkerhet i datagrunnlaget gjør planlegging vanskelig. Sykkeltellere kan per dags dato ikke skille mellom sykler og el-sparkesykler, noe det har vært et stort behov for.

Sammenlignet med andre land, har Norge en offensiv holdning til å skaffe data om mikromobilitet, påpekes det i rapporten. Samtidig er det en sterk utvikling mot mer bruk av delings-plattformer for sykkeldata mellom lokale og nasjonale aktører. Det offentlige samarbeider tett med private leverandører om dette.

Rapporten kommer med flere konkrete forslag til hvordan datagrunnlaget kan bli bedre. Etablering av et kunnskapssenter for sykling kan for eksempel spille en sentral rolle i veiledning om innsamling og utveksling av data. En viktig rolle for et slikt senter vil da være å fungere som et bindeledd mellom forvaltningen, kunnskapsprodusentene og leverandørene.

Rapport: Nå telte han deg óg. Hvordan måle sykling og nye former for mikromobilitet. TØI rapport 1897/2022. Forfattere: Aslak Fyhri, Ingunn Opheim Ellis, Petr Pokorny, Tineke de Jong og Christian Weber

Tekst: Harald Aas, rådgiver

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger