Du er her

Lovende forsøk med parkeringsstativ for elsparkesykler

Utplassering av parkeringsstativ for elsparkesykler viser at flere parkerer der stativet står og at parkeringen av elsparkesykler blir mer konsentrert.

Det er utleieselskapet VOI som står bak forsøksordningen, og TØI skal evaluere prosjektet ved hjelp av spørreundersøkelser, GPS-data fra VOI og videoanalyser av utvalgte områder.

- Foreløpige resultater fra forsøket i bydel St. Hanshaugen i Oslo denne sommeren viser at parkeringen av VOI-sparkesykler blir mer konsentrert rundt stativet og oppsamlingen av sparkesykler flytter seg til der stativet står, forklarer prosjektleder Katrine Karlsen i TØI.

Man ser også at omtrent 50-60 meter fra stativet avtar effekten.

- Det tyder på at plasseringen av stativ kan påvirke hvor elsparkesykler parkeres innenfor et begrenset område, og at man kan samle disse på steder hvor de ikke er til hinder for andre trafikanter, mener Karlsen.

 

GPS-analyser av VOI-sparkesykler gjort med data fra VOI.

Samtidig er det en grense for hvor langt brukerne vil gå for å parkere i stativ, og avstanden mellom parkeringsplasser vil derfor ha betydning.

- Vi ser tegn på at parkeringsstativ bør plasseres ganske tett for at de skal få ønsket effekt, sier Katrine Karlsen, men understreker at dette er foreløpige resultater fra ett stativ og at med innhenting av mer data og videre analyse fremover vil man få et klarere bilde.

Tidlige videoanalyser viser en tendens til at elsparkesykler fra VOI i større grad parkeres i stativet enn elsparkesykler fra andre selskaper.

- En mulig forklaring kan være at stativet er markert med «VOI», og kan dermed gi inntrykk av at det kun er VOI-sykler som skal parkeres der. VOI har også markert parkeringssone i sin App. En slik leverandøravhengig tendens illustrerer behovet for samarbeid om parkeringsplasser, sier Karlsen.

Befolkningen er splittet, men positive til parkeringsstativ

TØI gjennomførte også en spørreundersøkelse på St. Hanshaugen i sommer og resultatene viser at brukere av elsparkesykler i mindre grad opplever parkerte elsparkesykler som en hindring når de går i byen enn ikke-brukerne. Årsakene kan være mange, og brukerne og ikke-brukerne er forskjellige på flere områder. 

- Resultatene illustrerer splittelsen i meninger om elsparkesyklenes rolle i bybildet, mener Katrine Karlsen.

Når de blir forelagt ulike tiltak for å redusere feilparkering var alle mest positive til egne parkeringsplasser til elsparkesykler (f.eks. oppmerking i bakken eller stativ).

Ellers var ikke-brukere mer positive enn brukere til alle foreslåtte tiltak, bortsett fra «belønning til brukere for å parkere riktig», som var det tiltaket ikke-brukere i minst grad ønsket seg.

Nye tiltak skal undersøkes

Prosjektet er pågående og mer data innsamles i løpet av høsten. Det skal bl.a. måles effekten av belønningssoner rundt stativene. Studien vil bli publisert en TØI-rapport på senhøsten.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med St. Hanshaugen bydel og VOI, og finansieres av Statens vegvesen, Viken fylkeskommune, Trondheim kommune og TØI.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger